עזרה BlackBerry Torch 9810

background image

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

הסרג

:

7.1

ךירדמ

שמתשמל

background image

םסרופ

ב

:-

2012-09-20

SWD-20120920130205137

background image

ןכות

הרזע

הריהמ

...................................................................................................................................................

9

םידעצ

םינושאר

:

ןופלטה

םכחה

ךלש

........................................................................................................

9

םיאשונ

םיירלופופ

..............................................................................................................................

27

תוצע

תוצופנ

......................................................................................................................................

32

ןורתפ

תויעב

תוצופנ

...........................................................................................................................

41

םיפיט

ירוציקו

ךרד

........................................................................................................................................

46

תוצע

:

עוציב

תולועפ

תוריהמב

..............................................................................................................

46

תוצע

:

תכראה

ייח

הללוסה

...................................................................................................................

47

תוצע

:

שופיח

םימושיי

.........................................................................................................................

48

תוצע

:

יוניפ

חטש

רובע

הקיזומה

,

תונומתה

,

ינוטרס

ואדיווה

םיצבקהו

ךלש

...................................................

49

תוצע

:

יוניפ

חטש

ידכ

בטמל

תא

יעוציב

ןופלטה

םכחה

..............................................................................

50

תוצע

:

ןוכדע

הנכותה

...........................................................................................................................

51

תוצע

:

הרימש

לע

תוחיטב

עדימ

.............................................................................................................

51

םיפיט

:

לוהינ

םינווחמ

..........................................................................................................................

52

ירוציק

ךרד

:

ןופלט

..............................................................................................................................

53

ירוציק

ךרד

:

תועדוה

............................................................................................................................

54

ירוציק

ךרד

:

םיצבק

םיצבקו

םיפרוצמ

.....................................................................................................

55

ירוציק

ךרד

:

הדלקה

תועצמאב

תדלקמה

תיזיפה

......................................................................................

56

ירוציק

ךרד

:

הדלקה

תועצמאב

תדלקמה

לש

ךסמ

עגמה

.............................................................................

57

ירוציק

ךרד

:

הידמ

...............................................................................................................................

58

ירוציק

ךרד

:

ןפדפד

.............................................................................................................................

59

ירוציק

ךרד

:

שופיח

.............................................................................................................................

61

ירוציק

ךרד

:

תופמ

...............................................................................................................................

61

ירוציק

ךרד

:

חול

הנש

...........................................................................................................................

62

ןורתפ

תויעב

:

ירוציק

ךרד

.....................................................................................................................

62

ןופלט

..........................................................................................................................................................

63

דציכ

עצבל

:

ןופלט

..............................................................................................................................

63

ןורתפ

תויעב

:

ןופלט

............................................................................................................................

82

background image

תודוקפ

תוילוק

.............................................................................................................................................

86

דציכ

עצבל

:

תודוקפ

תוילוק

..................................................................................................................

86

ןורתפ

תויעב

:

תודוקפ

תוילוק

...............................................................................................................

88

תועדוה

........................................................................................................................................................

90

תוארוה

שומיש

:

םושיי

'

תועדוה

'

............................................................................................................

90

ןורתפ

תויעב

:

םושיי

תועדוה

...............................................................................................................

126

לוהינ

םיצבק

םיטירפו

םיפרוצמ

.....................................................................................................................

132

דציכ

עצבל

:

םיצבק

...........................................................................................................................

132

ןורתפ

תויעב

:

םיצבק

.........................................................................................................................

139

הידמ

.........................................................................................................................................................

140

תוארוה

שומיש

:

הידמ

........................................................................................................................

140

ןורתפ

תויעב

:

הידמ

...........................................................................................................................

157

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

............................................................................................................................

160

דציכ

עצבל

:

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

................................................................................................

160

ןורתפ

תויעב

:

םילוצלצ

,

םילילצ

תוארתהו

.............................................................................................

164

ןפדפד

.......................................................................................................................................................

165

דציכ

עצבל

:

ןפדפד

............................................................................................................................

165

םיפיט

:

ןפדפד

..................................................................................................................................

178

ןורתפ

תויעב

:

ןפדפד

.........................................................................................................................

179

חול

הנש

.....................................................................................................................................................

181

דציכ

עצבל

:

חול

הנש

.........................................................................................................................

181

םיפיט

:

חול

הנש

...............................................................................................................................

190

ןורתפ

תויעב

:

חול

הנש

......................................................................................................................

191

ישנא

רשק

..................................................................................................................................................

193

דציכ

עצבל

:

ישנא

רשק

......................................................................................................................

193

ןורתפ

תויעב

:

ישנא

רשק

....................................................................................................................

202

background image

ןועש

..........................................................................................................................................................

204

דציכ

עצבל

:

ןועש

..............................................................................................................................

204

ןורתפ

תויעב

:

ןועש

...........................................................................................................................

208

תומישמ

םירכזמו

.........................................................................................................................................

209

תריצי

המישמ

וא

רכזמ

.......................................................................................................................

209

תחילש

המישמ

וא

רכזמ

.....................................................................................................................

209

יוניש

וא

הקיחמ

לש

המישמ

וא

רכזמ

....................................................................................................

209

יוניש

סוטטס

המישמ

.........................................................................................................................

210

תרתסה

תומישמ

ומלשוהש

.................................................................................................................

210

תגצה

תומישמ

חולב

הנשה

.................................................................................................................

210

ןורכנס

תומישמ

םירכזמו

....................................................................................................................

211

תודוא

תוירוגטק

...............................................................................................................................

213

גוויס

שיא

רשק

,

המישמ

וא

רכזמ

יפל

הירוגטק

.......................................................................................

213

תריצי

הירוגטק

רובע

ישנא

רשק

,

תומישמ

וא

םירכזמ

..............................................................................

213

לוטיב

הלאשה

העיפומה

ינפל

תקיחמ

םיטירפ

........................................................................................

214

הדלקה

......................................................................................................................................................

215

דציכ

עצבל

:

הדלקה

...........................................................................................................................

215

ןורתפ

תויעב

:

הדלקה

........................................................................................................................

225

תדלקמ

......................................................................................................................................................

226

דציכ

עצבל

:

תדלקמ

..........................................................................................................................

226

הפש

..........................................................................................................................................................

230

דציכ

עצבל

:

הפש

..............................................................................................................................

230

ןורתפ

תויעב

:

הפש

...........................................................................................................................

232

תגוצת

ךסמ

................................................................................................................................................

233

דציכ

עצבל

:

תגוצת

ךסמ

.....................................................................................................................

233

ןורתפ

תויעב

:

תגוצת

ךסמ

..................................................................................................................

237

תייגולונכט

GPS

..........................................................................................................................................

239

דציכ

עצבל

:

תייגולונכט

GPS

..............................................................................................................

239

background image

ןורתפ

תויעב

:

תייגולונכט

GPS

...........................................................................................................

240

ןפצמ

.........................................................................................................................................................

242

דציכ

עצבל

:

ןפצמ

.............................................................................................................................

242

תופמ

.........................................................................................................................................................

244

דציכ

עצבל

:

תופמ

.............................................................................................................................

244

המאתה

תישיא

:

תופמ

.......................................................................................................................

248

ןורתפ

תויעב

:

תופמ

..........................................................................................................................

250

םימושיי

.....................................................................................................................................................

251

דציכ

:

םימושיי

..................................................................................................................................

251

ןורתפ

תויעב

:

םימושיי

.......................................................................................................................

253

BlackBerry ID

...........................................................................................................................................

257

תוארוה

שומיש

:

BlackBerry ID

..........................................................................................................

257

BlackBerry Device Software

......................................................................................................................

259

דציכ

עצבל

:

BlackBerry Device Software

..........................................................................................

259

ןורתפ

תויעב

:

BlackBerry Device Software

........................................................................................

261

לוהינ

םירוביח

.............................................................................................................................................

263

תשר

תדיינ

......................................................................................................................................

263

תייגולונכט

Wi-Fi

..............................................................................................................................

269

בצמ

'

הדוקנ

המח

תדיינ

'

...............................................................................................................................

279

דציכ

עצבל

:

הדוקנ

המח

תדיינ

.............................................................................................................

279

ןורתפ

תויעב

:

בצמ

'

הדוקנ

המח

תדיינ

'

.................................................................................................

282

תייגולונכט

Bluetooth

.................................................................................................................................

283

דציכ

עצבל

:

תייגולונכט

Bluetooth

......................................................................................................

283

ןורתפ

תויעב

:

תייגולונכט

Bluetooth

...................................................................................................

290

תרש

הידמ

..................................................................................................................................................

293

background image

תוארוה

שומיש

:

תרש

הידמ

................................................................................................................

293

םירזיבא

םימכח

...........................................................................................................................................

295

תודוא

םושייה

'

םירזיבא

םימכח

'

.........................................................................................................

295

תרדגה

ןגעמ

שדח

.............................................................................................................................

295

יוניש

ליפורפ

ןגעמ

............................................................................................................................

295

תקיחמ

ליפורפ

ןגעמ

רומש

.................................................................................................................

296

חתמה

הללוסהו

...........................................................................................................................................

297

דציכ

עצבל

:

חתמ

הללוסו

...................................................................................................................

297

ןורתפ

תויעב

:

חתמ

הללוסו

.................................................................................................................

301

חטש

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

............................................................................................................................

302

תוארוה

שומיש

:

חטש

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

..........................................................................................

302

ןורתפ

תויעב

:

חטש

ןוסחא

יסיטרכו

הידמ

.............................................................................................

308

שופיח

.......................................................................................................................................................

309

דציכ

עצבל

:

שופיח

............................................................................................................................

309

ןורתפ

תויעב

:

שופיח

.........................................................................................................................

313

החטבא

......................................................................................................................................................

314

דציכ

עצבל

:

החטבא

..........................................................................................................................

314

ןורתפ

תויעב

:

החטבא

.......................................................................................................................

344

ירפס

תוריש

תוחודו

ןוחבא

............................................................................................................................

346

הלעפה

,

הגצה

,

החילש

וא

הקיחמ

לש

חוד

יטסונגאיד

..............................................................................

346

הלבק

,

הקיחמ

,

וא

רוזחש

לש

רפס

תוריש

..............................................................................................

346

תרדגה

ןעמנ

תרירב

לדחמה

רובע

תוחוד

הקידב

.....................................................................................

347

רותיא

רפסמ

םגדה

לש

ןופלטה

םכחה

תאו

הסרגה

לש

BlackBerry Device Software

.................................

347

ןיא

יתורשפאב

ליעפהל

וא

חולשל

חוד

הקידב

........................................................................................

347

ןורכנס

.......................................................................................................................................................

349

דציכ

עצבל

:

ןורכנס

...........................................................................................................................

349

ןורתפ

תויעב

:

ןורכנס

.........................................................................................................................

352

background image

תויורשפא

תושיגנ

........................................................................................................................................

354

דציכ

עצבל

:

תושיגנ

...........................................................................................................................

354

ןובשחמ

.....................................................................................................................................................

360

שומיש

ןובשחמב

..............................................................................................................................

360

תרמה

תדיחי

הדימ

............................................................................................................................

360

ןולימ

םיחנומ

..............................................................................................................................................

361

העדוה

תיטפשמ

..........................................................................................................................................

363

background image

הרזע

הריהמ

םידעצ

םינושאר

:

ןופלטה

םכחה

ךלש

לבק

עדימ

לע

םימושיי