BlackBerry Torch 9810 - הקלדת טקסט בשיטת חיזוי קלט

background image

תויורשפאה

ךנוצרכ

.

5

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

יוניש

ןונגס

הדלקהה

ןתינ

תונשל

תא

ןפואה

ובש

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

ההזמ

המ

התא

דילקמ

לע

-

ידי

תריחב

ןונגס

הדלקה

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

הדלקה

הפשו

<

הדלקה

.

3

.

רובע

תדלקמ

,

עצב

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

לרטנל

תא

לכ

עויסה

הדלקהל

,

הדשב

ןונגס

רחב

תורשפאב

רישי

.

םא

תורשפאה

רישי

אל

העיפומ

,

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

תויורשפא

<

הדלקה

הפשו

<

תדלקמ

.

הנש

תא

הדשה

גוס

תדלקמ

ךרואל

ל

אלמ

.

ידכ

רידגהל

תא

ןופלטה

םכחה

ךכ

עיציש

יוזיח

םילמ

ךלהמב

הדלקהה

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

ןונגס

תורשפאל

יוזיח

.

ידכ

רידגהל

תא

ןופלטה

םכחה

ךכ

דילקיש

תא

תואה

הנושארה

שקמב

התאשכ

שיקמ

לע

שקמה

םעפ

תחא

תאו

תואה

היינשה

שקמב

התאשכ

לע

שקמה

םיימעפ

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

ןונגס

תורשפאל

יוביר

תושקה

.

םא

תורשפאה

יוביר

תושקה

אל

העיפומ

,

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

תויורשפא

<

הדלקה

הפשו

<

תדלקמ

.

הנש

תא

הדשה

גוס

תדלקמ

ךרואל

ל

תחפומ

.

ידכ

רידגהל

תא

ןופלטה

םכחה

ךכ

עיציש

ינוקית

תויא

ךלהמב

הדלקהה

,

הנש

תא

ךרעה

הדשב

ןונגס

תורשפאל

ןקתמ

.

םא

תורשפאה

ןקתמ

אל

העיפומ

,

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

תויורשפא

<

הדלקה

הפשו

<

תדלקמ

.

הנש

תא

הדשה

גוס

תדלקמ

ךרואל

ל

אלמ

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

עדימ

רושק

אל

תועיפומ

תויורשפא

ןונגס

תומדקתמ

,

225

תדלקה

טסקט

תטישב

יוזיח

טלק

תעב

תדלקה

טסקט

,

ךתורשפאב

עצבל

תחא

תולועפהמ

תואבה

:

ידכ

רוחבל

תא

העצהה

תנמוסמה

רובעלו

תדלקהל

הלימה

האבה

,

שקה

לע

שקמ

תדלקמב

.

ידכ

רוחבל

תא

העצהה

תנמוסמה

ךישמהלו

דילקהל

,

ץחל

לע

הלימה

.

ידכ

םלעתהל

תועצההמ

,

ךשמה

דילקהל

.

ךירדמ

שמתשמל

הדלקה

218

background image

תפלחה

תוטיש

הנזה

ךלהמב

הדלקה

ינפל

התאש

ליחתמ

:

ידכ

עצבל

המישמ

וז

,

ךילע

שמתשהל

ןופלטב

םכחה

BlackBerry

הגוצתב

ךרואל

תרזעב

תדלקמ

ךסמ

עגמה

.

ךתורשפאב

רובעל

ןיב

תדלקמה

האלמה

תדלקמל

הסירפב

תמצמוצמה

,

ןתינו

שמתשהל

ןהב

תטישב

הדלקהה

SureType

וא

תטישב

הדלקהה

יובירב

תושקה

.

1

.

תדימב

ךרוצה

,

ךלהמב

הדלקהה

,

שקה

לע

שקמה

<

לעפה

תדלקמ

הסירפב

תמצמוצמ

.

2

.

שקה

לע

שקמה

<

לעפה

>

תטיש

טלק

הדלקה

<

.

עדימ

רושק

תדלקה

טסקט

תועצמאב