BlackBerry Torch 9810 - מחיקת שפה מהטלפון החכם

background image

תויורשפאו

הדלקה

תופסונ

תונתשמ

הפשל

הרחבנש

.

תפסוה

הפש

ןופלטל

םכחה

ךתורשפאב

שמתשהל

ב

-

BlackBerry Desktop Software

ידכ

ףיסוהל

תפש

הדלקה

וא

הגוצת

ןופלטל

םכחה

BlackBerry

ךתושרבש

.

ידכ

דירוהל

תא

BlackBerry Desktop Software

בשחמהמ

,

רקב

תבותכב

www.blackberry.com/desktop

רחבו

תורשפאב

המיאתמה

בשחמל

ךלש

.

רבח

תא

ןופלטה

םכחה

בשחמל

חתפו

תא

BlackBerry Desktop Software

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

תפסוה

תופש

הדלקה

הגוצתו

,

ןייע

הרזעב

לש

BlackBerry Desktop Software

.

עדימ

רושק

ינניא

חילצמ

אוצמל

תפש

הגוצת

ןופלטב

םכחה

,

232

תקיחמ

הפש

ןופלטהמ

םכחה

ךתורשפאב

קוחמל

תא

תופש

הדלקהה

וא

הגוצתה

ךניאש

שמתשמ

ןהב

ידכ

לידגהל

תא

חטש

ןוסחאה

ןופלטב

םכחה

.

BlackBerry

1

.

ךסמב

תיבה

,

ץחל

לע

למסה

תורדגה

.

2

.

ץחל

לע

תופש

תוטישו

הנזה

.

3

.

תחתמ

ל

להנ

תופש

תוטישו

הדלקה

,

רחב

תא

תופשה

ךנוצרבש

רומשל

.

4

.

ץחל

לע

ןכדע

.

לכ

תופשה

אלש

ןמסת

,

וקחמיי

ןופלטהמ

םכחה

.

ךירדמ

שמתשמל

הפש

230

background image

יוניש

תפש

הגוצת

וא

הדלקה

ינפל

התאש

ליחתמ

:

ידכ

תונשל

תפש

הגוצת

וא

הדלקה

,

שי

ןיקתהל

שארמ

תא

הפשה

ןופלטב

םכחה

.

BlackBerry

םא

הפשה

היוצרה

ךל

הניא

תנקתומ

ןופלטב

םכחה

,

ןכתיי

לכותש

ףיסוהל

התוא

תועצמאב

BlackBerry Desktop Software

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

ןייע

הרזעב

ב

-

BlackBerry Desktop Software

.

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה

תויורשפא

.

2

.

ץחל

לע

הדלקה

הפשו

<

הפש

.

3

.

לכב

הדש

המישרב

תחתפנה

,

ץחל

לע

הפשה

הבש

ךנוצרב

שמתשהל

.

4

.

שקה

לע

שקמה

<

רומש

.

שומיש

רוציקב

ךרד

תפלחהל

תופש

הדלקהה

ינפל

התאש

ליחתמ

:

ךתורשפאב

שמתשהל

רוציקב

ךרדה

אבה

קר

תדלקמב

תיזיפה

לש

ןופלטה

םכחה

.

BlackBerry

רשאכ

התא

שמתשמ

רוציקב

ךרד

תפלחהל

תופש

,

ןופלטה

םכחה

ךלש

רשפאמ

ךל

רובעל

ןיב

תופשה

רבכש

תרדגה

הדשב

'

תופש

הדלקה

.'

1

.

ךסמב

תיבה

וא

הייקיתב

,

ץחל

לע

למסה