BlackBerry Torch 9810 - Informacje prawne

background image

Informacje prawne

©

2012 Research In Motion Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. BlackBerry

®

, RIM

®

, Research In Motion

®

oraz pokrewne

znaki towarowe, nazwy i logotypy stanowią własność firmy Research In Motion Limited i są zastrzeżone i/lub
wykorzystywane jako znaki towarowe w Stanach Zjednoczonych i innych krajach na całym świecie.
iTunes jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG. DataViz,
Documents To Go, Sheet To Go, Slideshow To Go i Word To Go są znakami towarowymi firmy DataViz Inc. UMTS jest
znakiem towarowym Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych. Gears i Google Mail są znakami towarowymi
firmy Google, Inc. GSM i Global System for Mobile Communications są znakami towarowymi GSM MOU Association. IBM,
Groupon jest znakiem towarowym firmy Groupon, Inc. Domino, Lotus, Lotus iNotes oraz Lotus Notes są znakami
towarowymi firmy International Business Machines Corporation. JavaScript Jest znakiem towarowym firmy Oracle i/lub jej
firm stowarzyszonych. Microsoft, Hotmail, Outlook, Windows Live i Windows Media są znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation. Novell i GroupWise są znakami towarowymi firmy Novell, Inc. PGP, PGP Desktop Professional i PGP Universal
Server są znakami towarowymi firmy PGP Corporation. RSA jest znakiem towarowym firmy RSA Security. vCard jest
znakiem towarowym firmy Internet Mail Consortium. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Protected Setup i WPA są
znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance. Wszystkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność odpowiednich
podmiotów.
Handwriting Recognition Engine (c) 1998-2010 stworzony przez firmę HanWang Technology Co., Ltd. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Właściciele materiałów korzystają z technologii zarządzania prawami cyfrowymi Windows Media (WMDRM), aby chronić
ich prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie. To urządzenie korzysta z oprogramowania WMDRM w celu
uzyskania dostępu do materiałów chronionych przez WMDRM. Jeśli oprogramowanie WMDRM nie będzie w stanie
ochronić materiałów, ich właściciele mogą poprosić firmę Microsoft o cofnięcie możliwości odtwarzania lub kopiowania
przez WMDRM materiałów chronionych. Odwołanie nie dotyczy materiałów, które nie są chronione. Pobierając licencje
materiałów chronionych użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Microsoft może wraz z licencjami przekazać listę
odwołań. Właściciele materiałów mogą zażądać aktualizacji oprogramowania WMDRM w celu uzyskania dostępu do ich
materiałów. Jeśli użytkownik odmówi aktualizacji, nie uzyska dostępu do tych materiałów.
Niektóre składniki oprogramowania BlackBerry

®

Device Software są objęte prawami autorskimi

©

2007-2008 firmy

FreeType Project (

www.freetype.org

). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza dokumentacja, obejmująca wszelką dokumentację załączoną jako odnośnik, np. udostępnioną pod adresem

www.blackberry.com/go/docs

, jest dostępna „TAK, JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, bez żadnych warunków,

aprobaty, gwarancji ani poręczenia żadnego rodzaju ze strony firmy Research In Motion Limited i firm z nią
stowarzyszonych („RIM”). Firma RIM nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za nieścisłości, błędy lub ominięcia
typograficzne, techniczne bądź inne, zawarte w tej dokumentacji. W celu ochrony praw oraz poufnych informacji i/lub
tajemnic handlowych firmy RIM niektóre aspekty technologii firmy RIM mogą być opisane w niniejszej dokumentacji w
sposób ogólnikowy. Firma RIM zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany informacji zawartych w niniejszej dokumentacji,
nie zobowiązując się jednak do regularnego wprowadzania takich zmian, aktualizacji, optymalizacji lub innych uzupełnień.
Zmiany takie mogą także nie być wprowadzane w ogóle.
Niniejsza dokumentacja może zawierać odwołania do źródeł informacji, sprzętu, oprogramowania, produktów i usług
obejmujących składniki i treść innych podmiotów, np. do treści chronionych przez prawo autorskie, a także do stron

Podręcznik użytkownika

Informacje prawne

386

background image

internetowych innych podmiotów (zbiorczo określanych mianem „Produktów i usług innych podmiotów”). Firma RIM nie
kontroluje ani nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek informacje innych podmiotów, obejmujące bez ograniczeń treść,
dokładność, przestrzeganie praw autorskich, wydajność, zgodność, niezawodność, legalność, dobre obyczaje, odnośniki i
inne aspekty takich informacji. Dołączenie do niniejszej dokumentacji odwołań do produktów i usług innych podmiotów nie
oznacza jakiejkolwiek aprobaty ze strony firmy RIM dla tych produktów i usług.
Z WYJĄTKIEM ZAKRESU WYRAŹNIE ZAKAZANEGO PRZEZ REGULACJE PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W DANEJ
JURYSDYKCJI, WSZELKIE WARUNKI, APROBATY, GWARANCJE LUB RĘKOJMIE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE
LUB DOROZUMIANE, OBEJMUJĄCE BEZ OGRANICZEŃ WSZELKIE WARUNKI, APROBATY, GWARANCJE LUB RĘKOJMIE
TRWAŁOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB WYKORZYSTANIA, SPRZEDAWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI
DO SPRZEDAŻY, NIENARUSZANIA PRAW, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, LUB TYTUŁU, LUB WYNIKAJĄCE ZE
STATUTÓW, ZWYCZAJÓW LUB PRAKTYKI OBSŁUGI, WYKORZYSTYWANIA, LUB POWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ LUB
JEJ WYKORZYSTANIEM, LUB ZWIĄZANE Z DZIAŁANIEM BĄDŹ NIEDZIAŁANIEM DOWOLNEGO OPROGRAMOWANIA,
SPRZĘTU, USŁUGI LUB WSZELKICH PRODUKTÓW BĄDŹ USŁUG INNYCH PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM ODRZUCONE. UŻYTKOWNIK MOŻE RÓWNIEŻ DYSPONOWAĆ INNYMI
PRAWAMI, W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU LUB REGIONU. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA WYŁĄCZENIE
LUB OGRANICZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO,
WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB WARUNKI ODNOSZĄCE SIĘ DO DOKUMENTACJI W TAKIM ZAKRESIE, W
KTÓRYM NIE MOGĄ ZOSTAĆ ODRZUCONE W SPOSÓB OPISANY POWYŻEJ, ALE MOGĄ ZOSTAĆ OGRANICZONE,
ZOSTAJĄ NINIEJSZYM OGRANICZONE DO DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU (90) DNI OD MOMENTU PIERWSZEGO UZYSKANIA
DOKUMENTACJI LUB PRZEDMIOTU STANOWIĄCEGO OBIEKT ROSZCZENIA.
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ ODPOWIEDNIE REGULACJE PRAWNE W TWOJEJ JURYSDYKCJI, W
ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA RIM NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY ZWIĄZANE Z NINIEJSZĄ
DOKUMENTACJĄ LUB JEJ WYKORZYSTANIEM, DZIAŁANIEM LUB NIEDZIAŁANIEM JAKIEGOKOLWIEK
OPROGRAMOWANIA, SPRZĘTU, USŁUG LUB PRODUKTÓR I USŁUG INNYCH PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W
NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI, W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO, ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY: BEZPOŚREDNIE,
WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE, MORALNE LUB ZBIORCZE; ZA SZKODY
WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKU LUB PRZYCHODÓW, Z NIEPOWODZENIA W REALIZACJI SPODZIEWANYCH
OSZCZĘDNOŚCI, Z PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, Z UTRATY INFORMACJI GOSPODARCZYCH, UTRATY
OKAZJI GOSPODARCZEJ, USZKODZENIA BĄDŹ UTRATY DANYCH, NIEPOWODZENIA W PRZEKAZANIU LUB
ODEBRANIU JAKICHKOLWIEK DANYCH, Z PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z APLIKACJAMI UŻYWANYMI WRAZ Z
PRODUKTAMI LUB USŁUGAMI FIRMY RIM, Z KOSZTAMI PRZESTOJÓW, Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z
PRODUKTÓW LUB USŁUG FIRMY RIM LUB JAKIEJKOLWIEK ICH CZĘŚCI LUB USŁUG BEZPRZEWODOWYCH, Z
KOSZTÓW DÓBR ZASTĘPCZYCH, KOSZTÓW POKRYCIA, URZĄDZEŃ DODATKOWYCH LUB USŁUG, Z KOSZTÓW
KAPITAŁOWYCH LUB INNYCH PODOBNYCH STRAT FINANSOWYCH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SZKODY TAKIE
DAWAŁY SIĘ PRZEWIDZIEĆ CZY NIE, NAWET JEŚLI FIRMA RIM ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI
WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ ODPOWIEDNIE REGULACJE PRAWNE W TWOJEJ JURYSDYKCJI
FIRMA RIM NIE BĘDZIE PONOSIĆ ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ, ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI OBOWIĄZKÓW W RAMACH
UMOWY, DELIKTU LUB INNYCH, WŁĄCZAJĄC W TO WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEDOPATRZENIA LUB
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZPOŚREDNIĄ.
NINIEJSZE OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA I ZRZECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE: (A)
NIEZALEŻNIE OD NATURY PRZYCZYNY DZIAŁANIA LUB ŻĄDANIA, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO,

Podręcznik użytkownika

Informacje prawne

387

background image

ZŁAMANIE UMOWY, ZANIEDBANIE, DELIKT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ BEZPOŚREDNIĄ LUB INNE PRAWNE TEORIE, I
PRZETRWAJĄ ZASADNICZE ZŁAMANIE UMOWY LUB NIEPOWODZENIE PODSTAWOWEGO CELU NINIEJSZEJ UMOWY
LUB DOWOLEGO ZAWARTEGO W NIEJ ZADOŚĆUCZYNIENIA; I MAJĄ ZASTOSOWANIE (B) DO FIRMY RIM I
ZRZESZONYCH Z NIĄ PRZEDSIĘBIORSTW, ICH NASTĘPCÓW, PRZEDSTAWICIELI, AGENTÓW, DOSTAWCÓW (W TYM
DOSTAWCÓW USŁUG BEZPRZEWODOWYCH), AUTORYZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW FIRMY RIM (W TYM RÓWNIEŻ
DOSTAWCÓW USŁUG BEZPRZEWODOWYCH) I ICH SZEFOSTWO, PRACOWNIKÓW I NIEZALEŻNYCH
PODWYKONAWCÓW.
W DODATKU DO OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ OKREŚLONYCH POWYŻEJ, W ŻADNYM WYPADKU NIKT Z SZEFOSTWA,
PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, DYSTRYBUTORÓW, DOSTAWCÓW, NIEZALEŻNYCH PODWYKONAWCÓW FIRMY RIM LUB
FIRM Z NIĄ ZRZESZONYCH NIE BĘDZIE PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ LUB ZWIĄZANEJ Z
NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ.
Przed zasubskrybowaniem, instalacją lub użyciem dowolnych usług i produktów innych podmiotów użytkownik jest
odpowiedzialny za sprawdzenie, czy dostawca usług bezprzewodowych wyraził zgodę na wsparcie dla wszystkich
oferowanych przez nie funkcji. Niektórzy dostawcy usług bezprzewodowych mogą nie oferować możliwości przeglądania
Internetu w ramach subskrypcji usługi BlackBerry

®

Internet Service. W sprawie dostępności, roamingu, planów taryfowych

i funkcji skontaktuj się z usługodawcą. Instalacja i użycie produktów oraz usług innych podmiotów z produktami i usługami
firmy RIM może wymagać posiadania co najmniej jednego patentu, znaku towarowego, prawa autorskiego lub innych
licencji, w celu uniknięcia naruszenia lub pogwałcenia praw innych podmiotów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność
za wykorzystanie produktów i usług innych podmiotów, i za określenie, czy w tym celu wymagane są jakiekolwiek licencje
innych podmiotów. Jeżeli są wymagane, użytkownik jest odpowiedzialny za ich zdobycie. Nie należy instalować ani używać
produktów i usług innych podmiotów do momentu uzyskania wszystkich niezbędnych licencji. Wszelkie produkty i usługi
stron trzecich dostarczane z produktami i usługami firmy RIM są dostarczane jako udogodnienie dla użytkownika i są
dostarczane „TAK, JAK SĄ”, bez wyraźnych lub dorozumianych warunków, gwarancji, zapewnień lub poręczeń
jakiegokolwiek rodzaju ze strony firmy RIM. Firma RIM nie przyjmuje wynikającej stąd żadnej odpowiedzialności.
Wykorzystanie produktów i usług innych podmiotów oparte jest i podlega wyrażeniu zgody przez użytkownika na warunki
zawarte w mających zastosowanie oddzielnych licencjach i innych umowach z innymi podmiotami, z wyjątkiem zakresu
wyraźnie określonego w licencji lub innej umowie z firmą RIM.
Niektóre funkcje opisane w tej dokumentacji wymagają minimalnej wersji oprogramowania BlackBerry Enterprise Server,
BlackBerry Desktop Software i/lub BlackBerry Device Software.
Warunki wykorzystania jakichkolwiek produktów i usług firmy RIM są określone w mającej zastosowanie oddzielnej licencji
bądź umowie z firmą RIM. ŻADEN ZAPIS W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI NIE ZASTĘPUJE ŻADNYCH WYRAŹNYCH,
PISEMNYCH UMÓW BĄDŹ GWARANCJI DOSTARCZONYCH PRZEZ FIRMĘ RIM W ODNIESIENIU DO CZĘŚCI PRODUKTÓW
LUB USŁUG FIRMY RIM INNYCH NIŻ NINIEJSZA DOKUMENTACJA.
Licencja QUALCOMM Incorporated przyznana na mocy co najmniej jednego z patentów obowiązujących w Stanach
Zjednoczonych i/lub ich odpowiedników w innych krajach:

5,490,165

5,504,773

5,506,865

5,511,073

5,228,054

5,535,239

5,267,261

5,544,196

5,568,483

5,337,338

5,600,754

5,414,796

5,657,420

5,416,797

5,659,569

5,710,784

Podręcznik użytkownika

Informacje prawne

388

background image

5,778,338

Copyright (c) 1999–2006, Rada Naukowa uniwersytetu stanowego Illinois
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Test wydajności Iperf
Mark Gates
Ajay Tirumala
Jim Ferguson
Jon Dugan
Feng Qin
Kevin Gibbs
John Estabrook
National Laboratory for Applied Network Research
National Center for Supercomputing Applications
University of Illinois at Urbana-Champaign

www.ncsa.uiuc.edu

Niniejszym bezpłatnie zezwala się osobom uzyskującym kopię tego oprogramowania (Iperf) wraz z powiązanymi z nim
plikami dokumentacji (zwane dalej „Oprogramowaniem”) na nieograniczony obrót Oprogramowaniem, w tym na jego
nieograniczone użycie, kopiowanie, modyfikację, łączenie, publikowanie, rozprowadzanie, sublicencjonowanie, i/lub
sprzedaż jego kopii, a także na udzielenie takiego samego zezwolenia osobom nabywającym Oprogramowanie, z
zachowaniem następujących warunków:

• Redystrybuowany kod źródłowy musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków

oraz podane poniżej informacje o zrzeczeniu się odpowiedzialności.

• W przypadku redystrybucji w postaci binarnej dokumentacja i/lub inne materiały dostarczane wraz z nią muszą

zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz podane poniżej informacje o
zrzeczeniu się odpowiedzialności.

• Bez uprzedniego uzyskania wyraźnego zezwolenia w formie pisemnej nie wolno wykorzystywać nazwy Uniwersytetu

Illinois, nazwy NCSA ani nazwisk twórców do sygnowania bądź promowania produktów, które powstały w oparciu o
Oprogramowanie.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAK, JAK JEST” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, BEZPOŚREDNIEJ ANI
DOROZUMIANEJ, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI SPRZEDAWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU
I NIENARUSZALNOŚCI PRAW OSÓB TRZECICH. TWÓRCY ANI WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH DO
OPROGRAMOWANIA W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ZASPOKOJENIE ROSZCZEŃ I SZKODY, ANI
TEŻ NIE BĘDĄ PONOSIĆ INNEGO RODZAJU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UMOWĄ, DELIKTEM LUB INNEJ,
WYNIKAJĄCEJ LUB ZWIĄZANEJ Z OPROGRAMOWANIEM, JEGO UŻYCIEM LUB POSŁUGIWANIEM SIĘ NIM W INNY
SPOSÓB.

Podręcznik użytkownika

Informacje prawne

389

background image

PCRE to biblioteka funkcji obsługujących wyrażenia regularne, których składnia i semantyka jest w maksymalnym stopniu
zbliżona do analogicznych własności w języku Perl 5.
To jest wariant JavaScriptCore biblioteki PCRE. Biblioteka ta z początku była kopią PCRE, ale z biegiem czasu wiele
spośród funkcji PCRE zostało usuniętych.
Copyright (c) 1997-2005 Uniwersytet Cambridge. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Redystrybucja i wykorzystanie w postaci źródłowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez, są dozwolone pod warunkiem
zachowania następujących warunków:

• Redystrybuowany kod źródłowy musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków

oraz podane poniżej informacje o zrzeczeniu się odpowiedzialności.

• W przypadku redystrybucji w postaci binarnej dokumentacja i/lub inne materiały dostarczane wraz z nią muszą

zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz podane poniżej informacje o
zrzeczeniu się odpowiedzialności.

• Bez uprzedniego uzyskania wyraźnego zezwolenia w formie pisemnej nie wolno wykorzystywać nazwy Uniwersytetu

Cambridge, nazwy firmy Apple Inc. ani nazwisk twórców do sygnowania bądź promowania produktów, które powstały w
oparciu o Oprogramowanie.

WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH I TWÓRCY DOSTARCZAJĄ NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE „TAK, JAK JEST” I
WYKLUCZONE ZOSTAJĄ WSZELKIE GWARANCJE BEZPOŚREDNIE I DOROZUMIANE, W TYM MIEDZY INNYMI
DOROZUMIANE GWARANCJE SPRZEDAWALNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. TWÓRCY ANI
WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH DO OPROGRAMOWANIA W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE ANI WYNIKOWE SZKODY (W TYM MIĘDZY
INNYMI ZAOPATRZENIE W TOWARY LUB USŁUGI ZASTĘPCZE, BRAK MOŻLIWOŚCI UŻYCIA, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ
ZYSKÓW LUB PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI FIRMY) BEZ WZGLĘDU NA SPOSÓB ICH POWSTANIA I TEORIĘ
ODPOWIEDZIALNOŚCI, NA KTÓREJ SĄ OPARTE, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ LUB
DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIE I INNE), POWSTAŁE W DOWOLNY SPOSÓB W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM TEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZOSTALI ONI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD.
Smartfon BlackBerry Torch 9810 numer modelu: RDM71UW, RDM72UW, REN71UW lub RDN71UW

Jest to urządzenie z funkcją nawiązywania połączeń Wi-Fi i jego użytkowanie podlega ograniczeniom w

niektórych państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej.

Research In Motion Limited
295 Phillip Street
Waterloo, ON N2L 3W8
Kanada

Research In Motion UK Limited
200 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3XE
Wielka Brytania

Podręcznik użytkownika

Informacje prawne

390

background image

Opublikowano w Kanadzie

Podręcznik użytkownika

Informacje prawne

391