BlackBerry Torch 9810 - Konfiguracja nowej stacji dokującej

background image

Konfiguracja nowej stacji dokującej

Przy pierwszym podłączeniu smartfonu BlackBerry do stacji dokującej lub ładowarki użytkownik zostaje poproszony o
ustawienie zachowania smartfonu w momencie podłączenia. Jeżeli użytkownik nie ustawi zachowania smartfonu, monit o
przeprowadzenie tej czynności pojawi się przy kolejnym podłączeniu urządzenia do stacji dokującej lub ładowarki. Jeśli
użytkownik wyjmie smartfon ze stacji dokującej lub ładowarki w czasie, gdy ekran konfiguracyjny jest wyświetlany w
smartfonie, ekran ten pozostanie otwarty.

1.

W oknie dialogowym Inteligentna stacja dokująca kliknij Konfiguruj.

2.

W polu Nazwa stacji dokującej wpisz nazwę profilu dokowania.
• Aby uruchomić określoną aplikację po podłączeniu smartfonu, wybierz żądany program z listy rozwijanej

Uruchom aplikację.

• Aby zmienić profil dźwięku po podłączeniu smartfonu, wybierz żądany profil z listy rozwijanej Profil dźwiękowy.
• Aby włączyć lub wyłączyć obsługę sieci komórkowej po podłączeniu smartfonu, z listy rozwijanej Sieć telefonii

komórkowej wybierz opcję Wł. lub Wył.

• Aby nawiązać lub zakończyć połączenie z siecią Wi-Fi po podłączeniu smartfonu, z listy rozwijanej Wi-Fi wybierz

opcję Wł. lub Wył.

• Aby włączyć lub wyłączyć obsługę technologii Połączenia po podłączeniu smartfonu, z listy rozwijanej Bluetooth

wybierz opcję Wł. lub Wył.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Inteligentne akcesoria

313