BlackBerry Torch 9810 - Skróty: wpisywanie za pomocą klawiatury sprzętowej

background image

Skróty: wpisywanie za pomocą klawiatury sprzętowej

W zależności od języka wprowadzania tekstu niektóre skróty klawiszowe mogą być niedostęne.

Wstawianie kropki (.)

Dwukrotnie naciśnij klawisz

. Następna litera

będzie duża.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

39

background image

Wstawić znak @ lub kropkę w polu adresu e-mail

Naciśnij klawisz

.

Wpisywanie dużej litery

Naciśnij i przytrzymaj klawisz litery do momentu pojawienia
się wielkiej litery na ekranie.

Włączanie klawisza CAPS lock

Naciśnij klawisz

i prawy klawisz

. W celu

wyłączenia funkcji CAPS lock naciśnij lewy lub prawy
klawisz

.

Wpisywanie symbolu

Naciśnij klawisz

. Wpisz literę widoczną pod

symbolem.

Wpisywanie alternatywnego znaku klawisza

Naciśnij klawisz

i klawisz znaku.

Wpisywanie znaku akcentowanego lub specjalnego

Naciśnij i przytrzymaj klawisz litery i przesuń palcem po
trackpadzie w lewo lub w prawo. Na przykład, aby wpisać ü,
naciśnij i przytrzymaj klawisz U i przesuń palec w lewo, aż
zostanie wyświetlony znak ü. Zwolnij klawisz litery, gdy
pojawi się znak akcentowany lub specjalny.

Wpisywanie numeru w polu tekstowym

Naciśnij i przytrzymaj klawisz

i klawisz numeryczny.

Wpisywanie numeru w polu numeru

Naciśnij klawisz cyfry. Nie trzeba naciskać klawisza

.

Włączanie funkcji NUM lock

Naciśnij klawisz

i lewy klawisz

. W celu

wyłączenia funkcji NUM lock naciśnij lewy lub prawy
klawisz

.

Zaznaczanie wiersza tekstu

Naciśnij lewy lub prawy klawisz

i przesuń palcem w

górę lub w dół po trackpadzie.

Zaznaczanie tekstu znak po znaku

Naciśnij lewy lub prawy klawisz

i przesuń palcem w

lewo lub w prawo po trackpadzie.

Wycinanie zaznaczonego tekstu

Naciśnij lewy lub prawy klawisz

i klawisz

.

Kopiowanie zaznaczonego tekstu

Naciśnij klawisz

i kliknij trackpad.

Wklejanie tekstu

Naciśnij lewy lub prawy klawisz

i kliknij trackpad.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

40