BlackBerry Torch 9810 - Opcje filtrów poczty e-mail

background image

Opcje filtrów poczty e-mail

Opcja

Opis

Od

Określ jeden lub więcej kontaktów lub adresów e-mail, które
filtr wiadomości e-mail powinien wyszukiwać w polu Od
wiadomości e-mail. Kontakty lub adresy e-mail należy
oddzielać średnikiem (;). Aby określić, że filtr wiadomości e-
mail powinien wyszukiwać wszystkie kontakty i adresy e-
mail zawierające określony tekst, wpisz tekst i użyj gwiazdki
(*) jako symbolu wieloznacznego zastępującego pozostałą
część adresu e-mail.

Wyślij do

Określ jeden lub więcej kontaktów lub adresów e-mail, które
filtr wiadomości e-mail powinien wyszukiwać w polu
Wysłane do wiadomości e-mail. Kontakty lub adresy e-mail

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

107

background image

Opcja

Opis

należy oddzielać średnikiem (;). Aby określić, że filtr
wiadomości e-mail powinien wyszukiwać wszystkie kontakty
i adresy e-mail zawierające określony tekst, wpisz tekst i
użyj gwiazdki (*) jako symbolu wieloznacznego
zastępującego pozostałą część adresu e-mail.

Temat

Określ tekst, który powinien być wyszukiwany przez filtr
wiadomości e-mail w temacie twojej wiadomości e-mail.

Wiadomość

Określ tekst, który powinien być wyszukiwany przez filtr
wiadomości e-mail w treści twojej wiadomości e-mail.

Wyślij bezpośrednio do mnie

Określ, czy filtr wiadomości e-mail dotyczy wiadomości e-
mail zawierających twój adres w polu Do.

DW do mnie

Określ, czy filtr poczty e-mail dotyczy wiadomości e-mail
zawierających Twój adres w polu DW.

UDW do mnie

Określ, czy filtr poczty e-mail dotyczy wiadomości e-mail
zawierających Twój adres w polu UDW.

Priorytet

Określ poziom ważności wiadomości e-mail, których
dotyczy filtr wiadomości e-mail.

Charakter

Określ poziom czułości wiadomości e-mail, których dotyczy
filtr wiadomości e-mail.

Akcja

Określ, czy wiadomości e-mail spełniające kryteria filtru
mają być przesyłane do smartfonu BlackBerry. Jeśli tak,
wskaż, czy mają być przesyłane z wysokim priorytetem czy
tylko w postaci nagłówka wiadomości e-mail.