BlackBerry Torch 9810 - Ustawianie opcji raportów diagnostycznych dla sieci Wi-Fi

background image

Ustawianie opcji raportów diagnostycznych dla sieci Wi-Fi

Jeśli przy ustawianiu opcji raportów diagnostycznych dla Wi-Fi zostanie wprowadzony domyślny odbiorca, to za każdym
razem, gdy będziesz wysyłać raport diagnostyczny Wi-Fi mobilnego punktu aktywnego, smartfon BlackBerry wyśle go do
tego właśnie odbiorcy. Aby zachować możliwość wybierania odbiorcy osobno dla każdego kolejnego raportu, nie należy
wyznaczać adresata domyślnego.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Sieć Wi-Fi.

3.

Naciśnij klawisz

> Rozwiązywanie problemów > Diagnostyka Wi-Fi.

4.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

• Aby umieścić zaawansowane dane w raporcie diagnostycznym Wi-Fi, zmień ustawienie w polu Tryb wyświetlania

na Zaawansowane.

• Aby ustawić domyślnego odbiorcę raportów diagnostycznych Wi-Fi, wpisz informacje o kontakcie.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.