BlackBerry Torch 9810 - Opcje zapisanych sieci Wi-Fi

background image

Opcje zapisanych sieci Wi-Fi

Opcje wspólne

Opcja

Opis

Nazwa

Wpisz nazwę wyświetlaną dla sieci Wi-Fi.

SSID

Wpisz nazwę sieci Wi-Fi.

Typ zabezpieczenia

Określ typ zabezpieczeń obsługiwany przez sieć Wi-Fi.

Typ pasma

Ustaw rodzaj sieci Wi-Fi. Jeśli nie znasz typu sieci, nie zmieniaj tego pola.

Rozgłaszanie SSID

Określ, czy sieć Wi-Fi ma rozgłaszać identyfikator SSID.

Dynamicznie uzyskaj
adres IP oraz DNS

Określ, czy smartfon BlackBerry ma otrzymywać routowalny adres IP, maskę podsieci, ustawienia
DNS i adres bramy z sieci Wi-Fi.

Zezwalaj na
przekazywanie
punktu dostępowego

Określ, czy smartfon ma pozostać połączony z siecią Wi-Fi, gdy przemieszczasz się pomiędzy
obszarami zasięgu różnych bezprzewodowych punktów dostępowych.

Profil VPN

W razie potrzeby określ profil VPN do użycia z zapisaną siecią Wi-Fi.

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

287

background image

Opcja

Opis

Adres IP

Wpisz adres IP smartfonu.

Maska podsieci

Wpisz nazwę maski podsieci bezprzewodowego punktu dostępowego, z którym smartfon ma się
połączyć.

Główny serwer DNS

Wpisz adres głównego serwera DNS, z którym smartfon ma się połączyć.

Pomocniczy serwer
DNS

Wpisz adres pomocniczego serwera DNS, z którym smartfon ma się połączyć.

Domyślny adres
bramy

Wpisz domyślny adres IP bramy, z którym smartfon ma się połączyć.

Sufiks domeny

Wpisz nazwę domeny, z której smartfon korzysta przy zmianie nazw hostów na adresy IP.

Opcje WEP

Opcje te pojawiają się po wybraniu zabezpieczeń typu WEP.

Opcja

Opis

Wybierz klucz WEP

Określ typ klucza WEP dla sieci Wi-Fi.

Klucz WEP

Wpisz klucz WEP dla sieci Wi-Fi w formacie szesnastkowym.

Opcje osobiste WPA/WPA2

Opcje te pojawiają się po wybraniu zabezpieczeń osobistych typu WPA/WPA2.

Opcja

Opis

Hasło

W razie potrzeby wpisz hasło WPA lub WPA2 Personal używane do łączenia się z siecią Wi-Fi.

Opcje firmowe WPA/WPA2

Opcje te pojawiają się po wybraniu zabezpieczeń firmowych typu WPA/WPA2.

Opcja

Opis

Podtyp firmowy

W razie potrzeby określ używane w firmie zabezpieczenia sieci Wi-Fi.

Podręcznik użytkownika

Zarządzanie połączeniami

288

background image

Opcja

Opis

Nazwa użytkownika

W razie potrzeby wpisz nazwę użytkownika używaną do łączenia się z siecią Wi-Fi.

Hasło

W razie potrzeby wpisz hasło używane do łączenia się z siecią Wi-Fi.

Certyfikat CA

Określ certyfikat główny, którego smartfon ma używać do sprawdzenia, czy łączy się z właściwą
siecią Wi-Fi.

Certyfikat klienta

Określ certyfikat uwierzytelnienia, z którego smartfon ma korzystać podczas łączenia się z siecią
Wi-Fi.

Wewnętrzne
zabezpieczenie łącza

W razie potrzeby określ protokół zabezpieczeń używany przez daną sieć Wi-Fi jako metoda
wewnętrznego uwierzytelnienia.

Token

Określ, czy używasz tokena sprzętowego do łączenia się z siecią Wi-Fi.

Temat serwera

W razie potrzeby wpisz nazwę tematu serwera, z którego smartfon ma korzystać do sprawdzania,
czy łączy się z właściwą siecią Wi-Fi.

Serwer SAN

W razie potrzeby wpisz nazwę serwera SAN, z którego smartfon ma korzystać do sprawdzania, czy
łączy się z właściwą siecią Wi-Fi.