BlackBerry Torch 9810 - Ustawianie daty i godziny

background image

Ustawianie daty i godziny

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zegar.

2.

Naciśnij klawisz

> Ustaw czas.

• Aby automatycznie uzyskiwać informacje o dacie i godzinie z sieci bezprzewodowej, w polu Aktualizuj czas zmień

wartość na Automatyczny. Urządzenie musi być połączone z siecią bezprzewodową.

• Aby ręcznie ustawić datę i godzinę, w polu Aktualizuj czas wybierz ustawienie Ręcznie. Kliknij pole Ustaw czas

lub Ustaw datę. Zmień datę lub godzinę. Kliknij przycisk OK.

3.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby otrzymywać powiadomienie w momencie wykrycia przez smartfon BlackBerry nowej strefy czasowej, zmień

ustawienie pola Automatyczna aktualizacja strefy czasowej na Monituj.

• Aby smartfon automatycznie aktualizował strefę czasową po wykryciu nowej strefy, zmień ustawienie pola

Automatyczna aktualizacja strefy czasowej na Wł.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Czas wyświetlany w smartfonie jest nieprawidłowy,

219