วิธีใช้ BlackBerry Torch 9810

background image

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

เวอรชัน: 7.1

คูมือผูใช

background image

เผยแพร: 2012-09-20

SWD-20120920142847090

background image

สารบัญ

วิธีใชฉบับยอ ....................................................................................................................................................... 9

เริ่มตนใชงาน: สมารทโฟนของคุณ ................................................................................................................................... 9
หัวขอยอดนิยม .................................................................................................................................................... 26
เคล็ดลับยอดนิยม .................................................................................................................................................. 30
การแกปญหาทั่วไป ................................................................................................................................................ 38

เคล็ดลับและช็อตคัต ............................................................................................................................................... 43

เคล็ดลับ: การทำสิ่งตางๆ ไดรวดเร็ว ................................................................................................................................ 43
เคล็ดลับ: การยืดอายุการใชงานแบตเตอรี่ ........................................................................................................................... 44
เคล็ดลับ: การคนหาแอปพลิเคชัน .................................................................................................................................. 45
เคล็ดลับ: การเพิ่มพื้นที่วางสำหรับเพลง รูปภาพ วิดีโอ และไฟลตางๆ ของคุณ ........................................................................................ 45
เคล็ดลับ: การเพิ่มพื้นที่วางเพื่อทำใหสมารทโฟนของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด ........................................................................................ 46
เคล็ดลับ: การอัปเดตซอฟตแวร .................................................................................................................................... 47
เคล็ดลับ: การเก็บขอมูลของคุณใหปลอดภัย ........................................................................................................................ 47
เคล็ดลับ: การจัดการสัญลักษณแสดง ............................................................................................................................... 48
ช็อตคัต: โทรศัพท ................................................................................................................................................ 48
ช็อตคัต: ขอความ ................................................................................................................................................. 49
ช็อตคัต: ไฟลและไฟลแนบ ........................................................................................................................................ 51
ช็อตคัต: การพิมพดวยแปนพิมพ ................................................................................................................................... 51
ช็อตคัต: การพิมพดวยแปนพิมพแบบทัชสกรีน ..................................................................................................................... 52
ช็อตคัต: มีเดีย .................................................................................................................................................... 53
ช็อตคัต: เบราเซอร ................................................................................................................................................ 54
ช็อตคัต: คนหา ................................................................................................................................................... 55
ช็อตคัต: แผนที่ ................................................................................................................................................... 56
ช็อตคัต: ปฏิทิน ................................................................................................................................................... 56
การแกปญหา: ช็อตคัต ............................................................................................................................................ 57

โทรศัพท ......................................................................................................................................................... 58

วิธีการ: โทรศัพท ................................................................................................................................................. 58
การแกปญหา: โทรศัพท ........................................................................................................................................... 76

background image

คำสั่งเสียง ........................................................................................................................................................ 79

วิธีการ: คำสั่งเสียง ................................................................................................................................................ 79
การแกปญหา: คำสั่งเสียง .......................................................................................................................................... 81

ขอความ .......................................................................................................................................................... 82

วิธีการ: แอปพลิเคชันขอความ ..................................................................................................................................... 82
การแกปญหา: แอปพลิเคชันขอความ ............................................................................................................................. 115

ไฟลและเอกสารแนบ ............................................................................................................................................ 121

วิธีการ: ไฟล ................................................................................................................................................... 121
การแกปญหา: ไฟล ............................................................................................................................................. 127

มีเดีย ........................................................................................................................................................... 129

วิธีการ: มีเดีย ................................................................................................................................................... 129
การแกปญหา: มีเดีย ............................................................................................................................................. 145

เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน ................................................................................................................................. 148

วิธีการ: เสียงเรียกเขา, เสียง และการเตือน ........................................................................................................................ 148
การแกปญหา: เสียงเรียกเขา เสียง และการเตือน .................................................................................................................. 151

เบราเซอร ....................................................................................................................................................... 153

วิธีการ: เบราเซอร .............................................................................................................................................. 153
เคล็ดลับ: เบราเซอร ............................................................................................................................................. 165
การแกปญหา: เบราเซอร ........................................................................................................................................ 167

ปฏิทิน ......................................................................................................................................................... 168

วิธีการ: ปฏิทิน ................................................................................................................................................. 168
เคล็ดลับ: ปฏิทิน ................................................................................................................................................ 176
การแกปญหา: ปฏิทิน ........................................................................................................................................... 177

ผูติดตอ ......................................................................................................................................................... 179

วิธีการ: ผูติดตอ ................................................................................................................................................. 179
การแกปญหา: ผูติดตอ .......................................................................................................................................... 188

นาฬิกา ......................................................................................................................................................... 189

background image

วิธีการ: นาฬิกา ................................................................................................................................................. 189
การแกปญหา: นาฬิกา ........................................................................................................................................... 192

งานและบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................................... 194

สงงานหรือบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................................ 194
สงงานหรือบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................................ 194
เปลี่ยนหรือลบงานหรือบันทึกชวยจำ ............................................................................................................................. 194
เปลี่ยนสถานะของงาน ........................................................................................................................................... 195
ซอนงานที่เสร็จแลว ............................................................................................................................................. 195
แสดงงานในปฏิทิน ............................................................................................................................................. 195
การซิงโครไนซงานและบันทึกชวยจำ ............................................................................................................................. 196
เกี่ยวกับชนิด .................................................................................................................................................... 197
จัดชนิดผูติดตอ งาน หรือบันทึกชวยจำ ........................................................................................................................... 198
สรางชนิดสำหรับผูติดตอ งาน หรือบันทึกชวยจำ .................................................................................................................. 198
ปดพรอมตที่ปรากฏขึ้นกอนที่คุณจะลบรายการ .................................................................................................................... 198

การพิมพ ....................................................................................................................................................... 200

วิธีการ: การพิมพ ............................................................................................................................................... 200
การแกปญหา: การพิมพ ......................................................................................................................................... 209

แปนพิมพ ...................................................................................................................................................... 210

วิธีการ: แปนพิมพ .............................................................................................................................................. 210

ภาษา ........................................................................................................................................................... 214

วิธีการ: ภาษา ................................................................................................................................................... 214
การแกปญหา: ภาษา ............................................................................................................................................ 216

การแสดงบนหนาจอ ............................................................................................................................................ 217

วิธีการ: การแสดงบนหนาจอ .................................................................................................................................... 217
การแกปญหา: การแสดงบนหนาจอ .............................................................................................................................. 221

เทคโนโลยี GPS .............................................................................................................................................. 223

วิธีการ: เทคโนโลยี GPS ...................................................................................................................................... 223
การแกปญหา: เทคโนโลยี GPS ................................................................................................................................ 224

background image

เข็มทิศ ......................................................................................................................................................... 226

วิธีการ: เข็มทิศ ................................................................................................................................................. 226

แผนที่ .......................................................................................................................................................... 228

วิธีการ: แผนที่ .................................................................................................................................................. 228
ปรับแตง: แผนที่ ................................................................................................................................................ 232
การแกปญหา: แผนที่ ........................................................................................................................................... 234

แอปพลิเคชัน ................................................................................................................................................... 235

วิธีการ: แอปพลิเคชัน ........................................................................................................................................... 235
การแกปญหา: แอปพลิเคชัน ..................................................................................................................................... 237

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 241

วิธีการ: BlackBerry ID ................................................................................................................................... 241

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 243

วิธีการ: BlackBerry Device Software ............................................................................................................. 243
การแกปญหา: BlackBerry Device Software ....................................................................................................... 244

จัดการการเชื่อมตอ .............................................................................................................................................. 246

เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ....................................................................................................................................... 246
เทคโนโลยี Wi-Fi ............................................................................................................................................. 252

โหมด Mobile Hotspot .................................................................................................................................. 261

วิธีการ: โหมด Mobile Hotspot .......................................................................................................................... 261
การแกปญหา: โหมด Mobile Hotspot ................................................................................................................... 264

เทคโนโลยี Bluetooth ...................................................................................................................................... 265

วิธีการ: เทคโนโลยี Bluetooth .............................................................................................................................. 265
การแกปญหา: เทคโนโลยี เทคโนโลยี Bluetooth ............................................................................................................ 272

เซิรฟเวอรมีเดีย .................................................................................................................................................. 275

วิธีการ: เซิรฟเวอรมีเดีย ......................................................................................................................................... 275

อุปกรณเสริมสมารท ............................................................................................................................................ 277

background image

เกี่ยวกับแอปพลิเคชันอุปกรณเสริมสมารท ........................................................................................................................ 277
ตั้งคาด็อคใหม .................................................................................................................................................. 277
เปลี่ยนโปรไฟลด็อค ............................................................................................................................................. 277
ลบโปรไฟลด็อคที่บันทึก ........................................................................................................................................ 278

พลังงานและแบตเตอรี่ ........................................................................................................................................... 279

วิธีการ: พลังงานและแบตเตอรี่ ................................................................................................................................... 279
การแกปญหา: พลังงานและแบตเตอรี่ ............................................................................................................................ 282

พื้นที่เก็บขอมูลและมีเดียการด .................................................................................................................................... 283

วิธีการ: พื้นที่เก็บขอมูลและมีเดียการด ........................................................................................................................... 283
การแกปญหา: พื้นที่เก็บขอมูลและมีเดียการด ..................................................................................................................... 288

คนหา .......................................................................................................................................................... 290

วิธีการ: การคนหา .............................................................................................................................................. 290
การแกปญหา: การคนหา ........................................................................................................................................ 294

การรักษาความปลอดภัย ......................................................................................................................................... 295

วิธีการ: การรักษาความปลอดภัย ................................................................................................................................. 295
การแกปญหา: การรักษาความปลอดภัย ........................................................................................................................... 323

สมุดบริการและรายงานการวินิจฉัย ............................................................................................................................... 325

รัน ดู สง หรือลบรายงานการวินิจฉัย ............................................................................................................................. 325
ยอมรับ ลบ หรือเรียกคืนสมุดบริการ ............................................................................................................................. 325
ตั้งคาผูรับดีฟอลตสำหรับรายงานการวินิจฉัย ...................................................................................................................... 326
คนหาหมายเลขรุนสมารทโฟนของคุณและเวอรชันของ BlackBerry Device Software ................................................................. 326
ฉันไมสามารถรันหรือสงรายงานการวินิจฉัยได .................................................................................................................... 326

การซิงโครไนซ ................................................................................................................................................. 328

วิธีการ: การซิงโครไนซ ......................................................................................................................................... 328
การแกปญหา: การซิงโครไนซ ................................................................................................................................... 330

ตัวเลือกระบบชวยในการเขาถึง ................................................................................................................................... 332

วิธีการ: ระบบชวยในการเขาถึง .................................................................................................................................. 332

background image

เครื่องคิดเลข .................................................................................................................................................... 337

ใชเครื่องคิดเลข ................................................................................................................................................. 337
แปลงคาหนวยวัด ............................................................................................................................................... 337

คำศัพท ......................................................................................................................................................... 338

ประกาศทางกฎหมาย ............................................................................................................................................ 340

background image

วิธีใชฉบับยอ

เริ่มตนใชงาน: สมารทโฟนของคุณ

คนหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันและสัญลักษณแสดง และวิธีการใชปุมบนสมารทโฟน BlackBerry ของคุณ

ภาพรวมของสมารทโฟน BlackBerry ของคุณ

การใสซิมการด มีเดียการด และแบตเตอรี่

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่

คูมือผูใช