BlackBerry Torch 9810 - พิมพ์ข้อความโดยใช้เทคโนโลยี SureType

background image

พิมพขอความโดยใชเทคโนโลยี SureType

กอนที่คุณจะเริ่มตน: ในการดำเนินการนี้ คุณตองกำลังใชสมารทโฟน BlackBerry ของคุณในมุมมองแนวตั้งและแปนพิมพแบบทัชสกรีนเมื่อกำลังใชแปนพิมพแบบยอพรอมทั้งเปดวิธีการปอน

ขอความแบบกดทีละตัว SureType
หากคุณใชวิธีปอนขอความ SureType แมวาปุมสวนใหญมีตัวอักษรมากกวาหนึ่งตัว คุณจะกดปุมตัวอักษรแตละตัวในคำเพียงหนึ่งครั้งเทานั้น สมารทโฟนของคุณยังแสดงรายการคำที่แนะนำ

เพื่อที่คุณจะไดไมตองพิมพคำครบทั้งคำ

1.

กดปุมตัวอักษรหนึ่งครั้งสำหรับแตละตัวอักษรในคำ

2.

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:

คูมือผูใช

การพิมพ

203

background image

• ในการเลือกคำจากรายการที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณพิมพ และเริ่มตนพิมพคำใหม ใหไฮไลตคำนั้น กดปุม

บนแปนพิมพ

• หากตองการเลือกจากรายการที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณพิมพ และพิมพคำเดิมตอ ใหคลิกรายการนั้น
• หากตองการเปลี่ยนตัวอักษรในคำที่คุณกำลังพิมพ ใหไฮไลตตัวอักษรนั้น คลิกตัวอักษรอื่นที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอ
• หากตองการเปลี่ยนตัวอักษรในคำหลังจากที่คุณพิมพคำนั้นเสร็จสิ้นแลว ใหคลิกที่คำนั้น ไฮไลตตัวอักษร คลิกตัวอักษรอื่นที่ปรากฏขึ้นบนหนาจอ

ตัวอยางเชน เมื่อตองการพิมพ run คุณจะตองกดปุม R หนึ่งครั้ง ปุม U หนึ่งครั้ง เชนนี้เรื่อยๆ จนกระทั่ง run ปรากฏอยูในรายการ จากนั้นใหคุณไฮไลต run
และกดปุม