BlackBerry Torch 9810 - โปรแกรมตรวจสอบตัวสะกด

background image

โปรแกรมตรวจสอบตัวสะกด

คุณสามารถตรวจสอบตัวสะกดไดหากตั้งคาภาษาที่ปอนเปนแอฟริคานส อาหรับ คาตาลัน โครเอเชีย เช็ก เดนมารก ดัตช อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮีบรู ฮังการี อิตาลี นอรเวย โปแลนด

โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย สเปน สวีเดน หรือตุรกี