BlackBerry Torch 9810 - เปลี่ยนเมื่อสมาร์ทโฟนของคุณลบข้อมูลสำคัญจากหน่วยความจำอุปกรณ์ชั่วคราว

background image

เปลี่ยนเมื่อสมารทโฟนของคุณลบขอมูลสำคัญจากหนวยความจำอุปกรณชั่วคราว

1.

คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2.

คลิก การรักษาความปลอดภัย > การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง > การลางหนวยความจำ
• หากตองการปองกันสมารทโฟน BlackBerry ของคุณไมใหลบขอมูลสำคัญ เมื่อคุณใสสมารทโฟนของคุณในซองหนัง ใหลางชองทำเครื่องหมาย ลางเมื่อใสในซองหนัง
• หากตองการปองกันสมารทโฟนของคุณไมใหลบขอมูลสำคัญ เมื่อสมารทโฟนของคุณไมใชงานชวงระยะเวลาหนึ่ง ใหลางชองทำเครื่องหมาย ลางเมื่อไมใชงาน
• หากตองการเปลี่ยนระยะเวลาในการรอของสมารทโฟนของคุณ หลังจากที่คุณหยุดใชงานและกอนที่อุปกรณของคุณจะลบขอมูลสำคัญ ใหเปลี่ยนฟลด หมดระยะเวลาไมใชงาน

3.

กดปุม

> บันทึก