BlackBerry Torch 9810 - เปิดการตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปัจจัย

background image

เปดการตรวจสอบสิทธิ์แบบ 2 ปจจัย

กอนที่คุณจะเริ่มตน: ในการดำเนินการนี้ คุณตองตั้งคารหัสผานสำหรับสมารทโฟน BlackBerry ของคุณ และรหัสผานของสมารทการดที่ไดรับพรอมกับสมารทการดของคุณ

1.

คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2.

คลิก การรักษาความปลอดภัย > รหัสผาน
• ในการใชสมารทการดและรหัสผานสมารทโฟนเพื่อปลดล็อคสมารทโฟนของคุณ ใหตั้งคาฟลด ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์ เปน สมารทการด
• ในการใชตัวอานสมารทการดที่เชื่อมตอ (แมวาจะไมไดใสสมารทการด) และรหัสผานสมารทโฟนของคุณเพื่อปลดล็อคสมารทโฟนของคุณ ใหตั้งคาฟลด ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์

เปน ความใกลเคียง เลือกชองทำเครื่องหมาย พรอมตสำหรับรหัสผานอุปกรณ

3.

กดปุม

> บันทึก