BlackBerry Torch 9810 - เกี่ยวกับใบรับรองและการลงทะเบียนใบรับรอง

background image

เกี่ยวกับใบรับรองและการลงทะเบียนใบรับรอง

ใบรับรองคือเอกสารดิจิตอลที่เชื่อมโยงกับรหัสประจำตัวและพับลิกคียของบุคคลในใบรับรอง สมารทโฟน BlackBerry ของคุณสนับสนุนคีย RSA, DSA, Diffie-Hellman และ

ECC
หากบัญชีอีเมลที่ทำงานของคุณใช BlackBerry Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ คุณสามารถดาวนโหลดใบรับรองผานเครือขายไรสายโดยใชโปรไฟลหนวยงานผูออก

ใบรับรองที่ไดรับจากผูดูแลระบบของคุณ การลงทะเบียนสำหรับใบรับรองอาจเปนสิ่งที่จำเปนและอาจเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยูกับหนวยงานของคุณ
เมื่อคุณลงทะเบียนกับโปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรอง ใบรับรองใหมจะถูกดาวนโหลดมายังสมารทโฟนและเพิ่มในรายการใบรับรองของคุณ โปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรองจะแสดงสถานะ

ของใบรับรอง หากใบรับรองกำลังจะหมดอายุลงในเร็วๆ นี้ คุณสามารถลงทะเบียนใหมกับโปรไฟลหนวยงานผูออกใบรับรองเพื่อรับใบรับรองที่อัปเดต