BlackBerry Torch 9810 - ซิงโครไนซ์ข้อมูลออร์กาไนเซอร์ผ่านเครือข่ายไร้สาย

background image

ซิงโครไนซขอมูลออรกาไนเซอรผานเครือขายไรสาย

กอนที่คุณจะเริ่มตน: Research In Motion ขอแนะนำใหคุณสรางและบันทึกไฟลสำรองขอมูลไวในคอมพิวเตอรเปนประจำ โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนการอัปเดตซอฟตแวร การจัดเตรียมไฟล

สำรองขอมูลที่เปนปจจุบันไวในคอมพิวเตอรจะชวยใหคุณสามารถกูคืนขอมูลในสมารทโฟนไดในกรณีที่สมารทโฟนสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเสียหายจากสาเหตุที่ไมสามารถคาดการณได
หากคุณเปลี่ยนแปลงรายการขอมูลออรกาไนเซอรเดียวกันในสมารทโฟน BlackBerry และในแอปพลิเคชันอีเมลในคอมพิวเตอร ขอมูลออรกาไนเซอรในคอมพิวเตอรของคุณจะมีลำดับความ

สำคัญมากกวาขอมูลออรกาไนเซอรในสมารทโฟนของคุณ

1.

ในแอปพลิเคชันผูติดตอ แอปพลิเคชันปฏิทิน แอปพลิเคชันงาน หรือแผนบันทึกชวยจำ ใหกดปุม

> ตัวเลือก

2.

หากจำเปน ใหคลิกปฏิทิน หรือรายชื่อผูติดตอ

3.

เลือกชองทำเครื่องหมาย การซิงโครไนซไรสาย

4.

กดปุม

> บันทึก

หากคุณใช BlackBerry Internet Service คุณตองใช BlackBerry Desktop Software เพื่อซิงโครไนซขอมูลปฏิทิน สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่วิธีใชใน

BlackBerry Desktop Software
ขอมูลที่เกี่ยวของ

อักขระบางตัวในรายการบันทึกปฏิทินแสดงไมถูกตองหลังจากการซิงโครไนซ,

177

เกี่ยวกับความขัดแยงในการซิงโครไนซ,

168

คูมือผูใช

งานและบันทึกชวยจำ

196