BlackBerry Torch 9810 - เกี่ยวกับชนิด

background image

เกี่ยวกับชนิด

คุณสามารถสรางชนิดเพื่อจัดกลุมผูติดตอ งาน และบันทึกชวยจำของคุณ คุณสามารถจำกัดจำนวนผูติดตอ งาน และบันทึกชวยจำที่ปรากฏในแตละชนิดไดดวย

คูมือผูใช

งานและบันทึกชวยจำ

197

background image

ชื่อชนิดไมจำเปนตองใชตัวพิมพที่ตรงกัน สามารถกำหนดชนิดของผูติดตอ งาน หรือบันทึกชวยจำไดมากกวาหนึ่งชนิด หากคุณใช IBM Lotus Notes คุณสามารถกำหนดชนิดสำหรับงานใน

สมารทโฟน BlackBerry ของคุณไดมากกวาหนึ่งชนิด แตสามารถซิงโครไนซงานใน Lotus Notes ไดเพียงชนิดเดียวเทานั้น
คุณสามารถใชชนิดรวมกันไดระหวางรายชื่อผูติดตอ รายการงาน และรายการบันทึกชวยจำ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นกับทุกแอป

พลิเคชัน