BlackBerry Torch 9810 - ตัวเลือกสำหรับเครือข่าย Wi-Fi ที่บันทึก

background image

ตัวเลือกสำหรับเครือขาย Wi-Fi ที่บันทึก

ตัวเลือกทั่วไป

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ชื่อ

พิมพชื่อที่แสดงสำหรับเครือขาย Wi-Fi

SSID

พิมพชื่อเครือขาย Wi-Fi

ประเภทการรักษาความปลอดภัย

ตั้งคาประเภทการรักษาความปลอดภัยที่เครือขาย Wi-Fi สนับสนุน

ประเภทแบนด

ตั้งคาประเภทเครือขาย Wi-Fi หากคุณไมทราบประเภทเครือขาย อยาเปลี่ยนฟลดนี้

SSID ที่บรอดแคสต

ตั้งคาวาจะใหเครือขาย Wi-Fi บรอดแคสต SSID หรือไม

ไดรับ IP แอดเดรสและ DNS

โดยอัตโนมัติ

ตั้งคาวาสมารทโฟน BlackBerry ของคุณจะรับ IP แอดเดรสที่สามารถติดตอเครือขายภายนอก ซับเน็ตมาสก การตั้งคา DNS และแอดเดรสเกตเวย

จากเครือขาย Wi-Fi หรือไม

อนุญาตการสงมอบระหวางจุดเชื่อม

ตอ

ตั้งคาวาสมารทโฟนของคุณยังคงเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi เมื่อคุณยายระหวางจุดเชื่อมตอแบบไรสาย

โปรไฟล VPN

หากจำเปน ใหตั้งคาโปรไฟล VPN เพื่อใชกับเครือขาย Wi-Fi ที่บันทึก

คูมือผูใช

จัดการการเชื่อมตอ

255

background image

ตัวเลือก

คำอธิบาย

IP แอดเดรส

พิมพ IP แอดเดรสสำหรับสมารทโฟนของคุณ

ซับเน็ตมาสก

พิมพซับเน็ตมาสกสำหรับจุดเชื่อมตอไรสายที่สมารทโฟนของคุณควรเชื่อมตอ

DNS หลัก

พิมพ DNS หลักที่สมารทโฟนของคุณควรเชื่อมตอ

DNS รอง

พิมพ DNS รองที่สมารทโฟนของคุณควรเชื่อมตอ

แอดเดรสเกตเวยดีฟอลต

พิมพ IP แอดเดรสเกตเวยดีฟอลตที่สมารทโฟนของคุณควรเชื่อมตอ

สวนตอทายโดเมน

พิมพโดเมนที่สมารทโฟนของคุณใชแปลงชื่อโฮสตเปน IP แอดเดรส

ตัวเลือก WEP

ตัวเลือกเหลานี้จะปรากฏขึ้นหากคุณเลือกประเภทการรักษาความปลอดภัย WEP

ตัวเลือก

คำอธิบาย

เลือกคีย WEP

ตั้งคาประเภทคีย WEP สำหรับเครือขาย Wi-Fi

คีย WEP

พิมพคีย WEP สำหรับเครือขาย Wi-Fi ในรูปแบบฐานสิบหก

ตัวเลือก WPA/WPA2 Personal

ตัวเลือกเหลานี้จะปรากฏหากคุณเลือกประเภทการรักษาความปลอดภัย WPA/WPA2 Personal

ตัวเลือก

คำอธิบาย

วลีรหัสผาน

หากจำเปน ใหพิมพวลีรหัสผาน WPA หรือ WPA2 Personal เพื่อเชื่อมตอเครือขาย Wi-Fi

ตัวเลือก WPA/WPA2 Enterprise

ตัวเลือกเหลานี้จะปรากฏหากคุณเลือกประเภทการรักษาความปลอดภัย WPA/WPA2 Enterprise

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ประเภทยอยขององคกร

หากจำเปน ใหตั้งคาวิธีการรักษาความปลอดภัยองคกรสำหรับเครือขาย Wi-Fi

ชื่อผูใช

หากจำเปน ใหพิมพชื่อผูใชที่คุณใชเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi

รหัสผาน

หากจำเปน ใหพิมพรหัสผานที่คุณใชเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi

คูมือผูใช

จัดการการเชื่อมตอ

256

background image

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ใบรับรอง CA

ตั้งคาใบรับรองหลักที่สมารทโฟนของคุณควรใชในการตรวจสอบวากำลังเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi ที่ถูกตอง

ใบรับรองไคลเอนต

ตั้งคาใบรับรองการตรวจสอบสิทธิ์ที่สมารทโฟนของคุณควรใชในการเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi

การรักษาความปลอดภัยลิงคภายใน หากจำเปน ใหตั้งคาโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยที่เครือขาย Wi-Fi สนับสนุนสำหรับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ภายใน

โทเค็น

ตั้งคาวาคุณจะใชโทเค็นของฮารดแวรเพื่อเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi

เรื่องเซิรฟเวอร

หากจำเปน ใหพิมพชื่อเรื่องเซิรฟเวอรที่สมารทโฟนของคุณควรใชเพื่อตรวจสอบวากำลังเชื่อมตอกับเครือขาย Wi-Fi ที่ถูกตอง

SAN เซิรฟเวอร

หากจำเปน ใหพิมพ SAN เซิรฟเวอรที่สมารทโฟนของคุณควรใชเพื่อตรวจสอบวากำลังเชื่อมตอกับเครือขายที่ถูกตอง Wi-Fi