BlackBerry Torch 9810 - ส่งต่อการเชิญเข้าร่วมการประชุม

background image

สงตอการเชิญเขารวมการประชุม

กอนที่คุณจะเริ่มตน: ในการดำเนินการนี้ บัญชีอีเมลของคุณตองใช BlackBerry Internet Service หรือ BlackBerry Enterprise Server ที่สนับสนุนคุณสมบัตินี้

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ติดตอผูใหบริการอุปกรณไรสายหรือผูดูแลระบบของคุณ

คูมือผูใช

ปฏิทิน

172

background image

หากคุณไมมีตัวเลือกในการสงตอการเชิญเขารวมการประชุม คุณอาจมอบหมายการเชิญเขารวมการประชุมแทนได

ในการประชุมหรือการเชิญเขารวมการประชุม ใหกดปุม

> สงตอ

หมายเหตุ: หากคุณสงตอการเชิญเขารวมการประชุมในฐานะของผูจัดการประชุม เฉพาะผูจัดการประชุมเทานั้นที่จะไดรับการตอบกลับจากผูรับ