BlackBerry Torch 9810 - แทนที่หรือรวมผู้ติดต่อในเซิร์ฟเวอร์สำรองข้อมูลผู้ติดต่อของผู้ให้บริการอุปกรณ์ไร้สายของคุณ

background image

แทนที่หรือรวมผูติดตอในเซิรฟเวอรสำรองขอมูลผูติดตอของผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ

ในการดำเนินการนี้ คุณจะตองลงทะเบียนบริการสำรองขอมูลผูติดตอของผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ และคุณตองสำรองขอมูลสมุดโทรศัพทของซิมการดไปยังเซิรฟเวอรสำรองขอมูลผูติดตอ

ของผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณแลว เมื่อคุณใสซิมการดใหมในสมารทโฟน BlackBerry ของคุณ คุณสามารถเลือกแทนที่หรือรวมสมุดโทรศัพทในซิมการดกับผูติดตอที่คุณสำรองไวใน

เซิรฟเวอรสำรองขอมูลผูติดตอของผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณได

1.

ใสซิมการดใหมในสมารทโฟนของคุณหรือสลับซิมการดของคุณ

2.

คลิกไอคอน ผูติดตอ บนหนาจอหลัก

3.

เมื่อไดรับแจงใหลงทะเบียนสำหรับบริการสำรองขอมูลผูติดตอ ใหเลือก ใช
• ในการแทนที่สมุดโทรศัพทของซิมการดดวยผูติดตอที่คุณสำรองไวในเซิรฟเวอรสำรองขอมูลผูติดตอของผูใหบริการอุปกรณไรสาย ใหคลิก ลบ
• ในการรวมสมุดโทรศัพทของซิมการดดวยผูติดตอที่คุณสำรองไวในเซิรฟเวอรสำรองขอมูลผูติดตอของผูใหบริการอุปกรณไรสาย ใหคลิก ไมลบ

4.

คลิก Next

คูมือผูใช

ผูติดตอ

187