BlackBerry Torch 9810 - ลบการเบลอในรูปภาพที่คุณถ่าย

background image

ลบการเบลอในรูปภาพที่คุณถาย

ตัวเลือกการปองกันภาพสั่นไหวชวยลดการเบลอที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของกลองเมื่อคุณถายภาพ

1.

คลิกไอคอน กลอง บนหนาจอหลัก

2.

กดปุม

> ตัวเลือก

3.

เลือกชองทำเครื่องหมาย การปองกันภาพสั่นไหว

4.

กดปุม

> บันทึก