BlackBerry Torch 9810 - เปิดหรือปิดเทคโนโลยี Bluetooth

background image

เปดหรือปดเทคโนโลยี Bluetooth

หากคุณพยายามดำเนินการโดยใชเทคโนโลยี การเชื่อมตอ คุณอาจไดรับแจงใหเปดเทคโนโลยี Bluetooth

คลิกสวนการติดตอที่ดานบนของหนาจอ หรือคลิกไอคอน จัดการการเชื่อมตอ บนหนาจอหลัก
• หากตองการเปดเทคโนโลยี Bluetooth ใหเลือกชองทำเครื่องหมาย Bluetooth
• หากตองการปดเทคโนโลยี Bluetooth ใหลางชองทำเครื่องหมาย Bluetooth