BlackBerry Torch 9810 - ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเบราเซอร์

background image

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเบราเซอร

การใชงานอินเทอรเน็ต
เชื่อมตออินเทอรเน็ต

สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาบริการที่เกี่ยวของกับการใชเบราเซอร ใหติดตอผูใหบริการอุปกรณไรสายของคุณ

1.

คลิกไอคอน เบราเซอร บนหนาจอหลัก

2.

ในแถบแอดเดรส ใหพิมพเว็บแอดเดรสหรือคำคนหา

3.

กดปุม

บนแปนพิมพ

หากตองการหยุดโหลดเว็บเพจ กดปุม

> หยุด

ซูมเขาหรือซูมออกจากเว็บเพจ

บนเว็บเพจ ใหกดปุม

> ซูม

• ในการซูมเขา ใหเลื่อนนิ้วของคุณขึ้นบนแทร็คแพด
• ในการซูมออก ใหเลื่อนนิ้วลงบนแทร็คแพด

ในการปดโหมดซูม ใหกดปุม

เปด ปด หรือสลับระหวางแท็บ

ดวยการเบราสแบบแท็บ คุณสามารถเปดหลายเว็บเพจในสมารทโฟน BlackBerry พรอมกันได หากคุณเปดลิงคที่อยูในขอความ รายการบันทึกปฏิทิน หรือบันทึกชวยจำ ลิงคจะเปดในแท็บ

ใหมโดยอัตโนมัติ ยิ่งมีแท็บที่เปดไวมากขึ้น สมารทโฟนของคุณจะยิ่งใชหนวยความจำมากขึ้น

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:
• ในการเปดแท็บใหม ในเบราเซอร ใหกดปุม

> แท็บ คลิกไอคอนไอคอน แท็บใหม

• ในการเปดแท็บใหมสำหรับลิงคบนเว็บเพจ ใหไฮไลตลิงค กดปุม

> เปดลิงคในแท็บใหม

• ในการสลับระหวางแท็บ ในเบราเซอร ใหกดปุม

> แท็บ คลิกที่แท็บ

• ในการเปดแท็บใหม ในเบราเซอร ใหกดปุม

> แท็บ ไฮไลตที่แท็บ คลิกไอคอน