BlackBerry Torch 9810 - สมาร์ทโฟนของฉันตอบสนองช้าหรือหยุดทำงาน

background image

สมารทโฟนของฉันตอบสนองชาหรือหยุดทำงาน

ดำเนินการขอใดขอหนึ่งตอไปนี้:
• ปดแอปพลิเคชันที่ไมไดใช
• เพิ่มพื้นที่วางในที่เก็บขอมูลแอปพลิเคชัน
• อัปเดต BlackBerry Device Software
• ถอดแบตเตอรี่ออกและใสแบตเตอรี่กลับเขาไปใหม สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใสแบตเตอรี่ โปรดดูเอกสารจัดพิมพที่ใหมาพรอมกับสมารทโฟน BlackBerry ของคุณ หรือไปที่

www.blackberry.com/docs/smartphones

และดูคูมือเริ่มตนที่นี่สำหรับสมารทโฟนของคุณ

ขอมูลที่เกี่ยวของ

เคล็ดลับ: การเพิ่มพื้นที่วางเพื่อทำใหสมารทโฟนของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด,

46

ดูปริมาณพื้นที่เก็บขอมูลที่มีอยูบนสมารทโฟนของคุณ,

288

ปดแอปพลิเคชันเพื่อหยุดการทำงานในพื้นหลัง,

235

คูมือผูใช

BlackBerry Device Software

245

background image

จัดการการเชื่อมตอ

เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่

วิธีการ: เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่

ภาพรวมของจัดการการเชื่อมตอ

ตรวจสอบวาเครือขายไรสายใดที่สมารทโฟนของคุณเชื่อมตออยู

ประเภทของเครือขายที่แสดงไมไดหมายถึงการเชื่อมตอเครือขาย แตเปนความสามารถของรุนสมารทโฟน BlackBerry ของคุณที่สามารถเชื่อมตอกับเครือขายดังกลาวได สำหรับขอมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเครือขายไรสายที่สมารทโฟนของคุณเชื่อมตอ โปรดดูที่หนังสือ ขอมูลความปลอดภัยและผลิตภัณฑ สำหรับสมารทโฟนของคุณ

1.

คลิกไอคอน ตัวเลือก บนหนาจอหลักหรือในโฟลเดอร

2.

คลิก อุปกรณ > เกี่ยวกับเวอรชันอุปกรณ ประเภทของเครือขายที่สมารทโฟนของคุณสามารถเชื่อมตอไดจะแสดงในวงเล็บดานหลังรุนสมารทโฟนของคุณ

คูมือผูใช