Hỗ trợ BlackBerry Torch 9810

background image

BlackBerry Torch 9810 Smartphone

Phiên bản: 7.1

H

ướ

ng d

ẫn s

dụ

ng

background image

2012-09-20

SWD-20120920144258032

background image

Các nội dung trợ giúp

Trợ giúp nhanh ............................................................................................................................................. 9

Bắt đầu sử dụng: Điện thoại thông minh của bạn ............................................................................................ 9
Các chủ đề phổ biến ................................................................................................................................... 28
Các mẹo phổ biến ....................................................................................................................................... 32
Gỡ rối thông thường .................................................................................................................................... 42

Mẹo và phím tắt .......................................................................................................................................... 48

Mẹo: Thực hiện nhanh công việc ................................................................................................................. 48
Mẹo: Kéo dài tuổi thọ của pin ...................................................................................................................... 49
Mẹo: Tìm ứng dụng ..................................................................................................................................... 50
Mẹo: Giải phóng bộ nhớ cho các tập tin, nhạc, ảnh và phim .......................................................................... 51
Mẹo: Giải phóng bộ nhớ để tối ưu hóa hiệu suất điện thoại thông minh của bạn ............................................. 52
Mẹo: Cập nhật phần mềm của bạn ............................................................................................................... 53
Mẹo: Giữ thông tin của bạn an toàn ............................................................................................................. 54
Mẹo: Quản lý chỉ báo .................................................................................................................................. 54
Phím tắt: Điện thoại ..................................................................................................................................... 55
Phím tắt: Tin nhắn ...................................................................................................................................... 56
Phím tắt: Tập tin và phần đính kèm .............................................................................................................. 57
Phím tắt: Nhập văn bằng bàn phím vật lý ..................................................................................................... 58
Phím tắt: Nhập văn bản bằng bàn phím màn hình cảm ứng .......................................................................... 59
Phím tắt: Đa phương tiện ............................................................................................................................. 60
Phím tắt: Trình duyệt .................................................................................................................................. 61
Phím tắt: Tìm kiếm ...................................................................................................................................... 63
Phím tắt: Bản đồ ......................................................................................................................................... 63
Phím tắt: Lịch ............................................................................................................................................. 64
Gỡ rối: Phím tắt ........................................................................................................................................... 64

Điện thoại ................................................................................................................................................... 66

Cách sử dụng: Điện thoại ............................................................................................................................ 66
Gỡ rối: Điện thoại ........................................................................................................................................ 86

background image

Lệnh thoại .................................................................................................................................................. 90

Cách sử dụng: Lệnh thoại ............................................................................................................................ 90
Gỡ rối: Lệnh thoại ........................................................................................................................................ 92

Tin nhắn ..................................................................................................................................................... 94

Hướng dẫn sử dụng: Ứng dụng thư tín ......................................................................................................... 94
Gỡ rối: ứng dụng Tin nhắn ......................................................................................................................... 131

Tập tin và file đính kèm ............................................................................................................................. 137

Cách sử dụng: Tập tin ............................................................................................................................... 137
Gỡ rối: Tập tin ........................................................................................................................................... 144

Đa phương tiện ......................................................................................................................................... 145

Hướng dẫn sử dụng: Đa phương tiện .......................................................................................................... 145
Gỡ rối: Đa phương tiện .............................................................................................................................. 162

Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo ........................................................................................................ 166

Cách sử dụng: Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo .................................................................................. 166
Gỡ rối: Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo ............................................................................................. 170

Trình duyệt ............................................................................................................................................... 171

Cách sử dụng: Trình duyệt ........................................................................................................................ 171
Mẹo: Trình duyệt ....................................................................................................................................... 185
Gỡ rối: Trình duyệt .................................................................................................................................... 186

Lịch ......................................................................................................................................................... 188

Cách sử dụng: Lịch ................................................................................................................................... 188
Mẹo: Lịch ................................................................................................................................................. 197
Gỡ rối: Lịch .............................................................................................................................................. 198

Danh bạ ................................................................................................................................................... 200

Cách sử dụng: Danh bạ ............................................................................................................................. 200
Gỡ rối: Danh bạ ........................................................................................................................................ 210

Đồng hồ ................................................................................................................................................... 211

background image

Cách sử dụng: Đồng hồ ............................................................................................................................. 211
Gỡ rối: Đồng hồ ........................................................................................................................................ 215

Tác vụ và ghi nhớ ...................................................................................................................................... 216

Tạo tác vụ hoặc ghi nhớ ............................................................................................................................ 216
Gửi tác vụ hoặc ghi nhớ ............................................................................................................................. 216
Thay đổi hoặc xóa một tác vụ hoặc ghi nhớ ................................................................................................ 216
Thay đổi trạng thái của một tác vụ ............................................................................................................. 217

n những tác vụ đã hoàn tất ..................................................................................................................... 217

Hiển thị tác vụ trong lịch ........................................................................................................................... 217
Đồng bộ hóa tác vụ và ghi nhớ .................................................................................................................. 218
Giới thiệu về danh mục .............................................................................................................................. 220
Phân loại số liên lạc, tác vụ hoặc ghi nhớ ................................................................................................... 220
Tạo một danh mục cho các số liên lạc, tác vụ hoặc ghi nhớ ........................................................................ 220
Tắt lời nhắc hiển thị trước khi bạn xóa các mục nhập .................................................................................. 221

Nhập văn bản ........................................................................................................................................... 222

Cách sử dụng: Nhập văn bản ..................................................................................................................... 222
Gỡ rối: Nhập văn bản ................................................................................................................................ 232

Bàn phím ................................................................................................................................................. 233

Cách sử dụng: Bàn phím ........................................................................................................................... 233

Ngôn ngữ ................................................................................................................................................. 237

Cách sử dụng: Ngôn ngữ ........................................................................................................................... 237
Gỡ rối: Ngôn ngữ ...................................................................................................................................... 239

Hiển thị màn hình ..................................................................................................................................... 241

Cách sử dụng: Hiển thị màn hình .............................................................................................................. 241
Gỡ rối: Hiển thị màn hình .......................................................................................................................... 246

Công nghệ GPS ........................................................................................................................................ 248

Cách sử dụng: Công nghệ GPS .................................................................................................................. 248
Gỡ rối: Công nghệ GPS .............................................................................................................................. 250

background image

La bàn ...................................................................................................................................................... 251

Cách sử dụng: La bàn ............................................................................................................................... 251

Bản đồ ..................................................................................................................................................... 253

Cách sử dụng: Bản đồ ............................................................................................................................... 253
Cài đặt riêng: Bản đồ ................................................................................................................................. 257
Gỡ rối: Bản đồ ........................................................................................................................................... 259

ng dụng ................................................................................................................................................. 260

Cách sử dụng: Ứng dụng .......................................................................................................................... 260
Gỡ rối: Ứng dụng ...................................................................................................................................... 262

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 266

Cách thực hiện: BlackBerry ID .................................................................................................................. 266

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 268

Cách sử dụng: BlackBerry Device Software ............................................................................................... 268
Gỡ rối: BlackBerry Device Software ........................................................................................................... 270

Quản lý kết nối .......................................................................................................................................... 272

Mạng di động ........................................................................................................................................... 272
Công nghệ Wi-Fi ....................................................................................................................................... 279

Chế độ Hotspot di động ............................................................................................................................ 289

Cách sử dụng: Hotspot di động ................................................................................................................. 289
Gỡ rối: Chế độ Hotspot di động ................................................................................................................. 292

Công nghệ Bluetooth ................................................................................................................................ 294

Cách thực hiện: công nghệ Bluetooth ........................................................................................................ 294
Gỡ rối: công nghệ Bluetooth ..................................................................................................................... 302

Máy chủ đa phương tiện ........................................................................................................................... 306

Cách thực hiện: Máy chủ đa phương tiện ................................................................................................... 306

Phụ kiện thông minh ................................................................................................................................. 308

background image

Giới thiệu về ứng dụng Phụ kiện thông minh ............................................................................................... 308
Cài đặt đế cắm mới ................................................................................................................................... 308
Thay đổi cấu hình đế cắm .......................................................................................................................... 309
Xóa cấu hình đế cắm đã lưu ...................................................................................................................... 309

Nguồn và pin ............................................................................................................................................ 310

Cách sử dụng: Nguồn và pin ..................................................................................................................... 310
Gỡ rối: Nguồn và pin ................................................................................................................................. 314

Dung lượng bộ nhớ và thẻ nhớ .................................................................................................................. 315

Cách thực hiện: Dung lượng bộ nhớ và thẻ nhớ .......................................................................................... 315
Gỡ rối: Dung lượng bộ nhớ và thẻ nhớ ........................................................................................................ 321

Tìm kiếm .................................................................................................................................................. 323

Cách sử dụng: Tìm kiếm ............................................................................................................................ 323
Gỡ rối: Tìm kiếm ....................................................................................................................................... 328

Bảo mật .................................................................................................................................................... 329

Cách sử dụng: Bảo mật ............................................................................................................................. 329
Gỡ rối: Bảo mật ......................................................................................................................................... 360

Sổ dịch vụ và báo cáo chẩn đoán .............................................................................................................. 363

Chạy, xem, gửi hoặc xóa báo cáo chẩn đoán .............................................................................................. 363
Chấp nhận, xóa, hoặc khôi phục sổ dịch vụ ................................................................................................ 363
Cài một người nhận mặc định cho báo cáo chẩn đoán ................................................................................ 364
Tìm số kiểu của điện thoại thông minh và phiên bản của BlackBerry Device Software ................................. 364
Tôi không thể chạy hoặc gửi báo cáo chẩn đoán ......................................................................................... 364

Đồng bộ hóa ............................................................................................................................................. 366

Cách sử dụng: Đồng bộ hóa ...................................................................................................................... 366
Gỡ rối: Đồng bộ hóa .................................................................................................................................. 369

Tùy chọn truy cập ..................................................................................................................................... 371

Cách sử dụng: Khả năng truy cập .............................................................................................................. 371

background image

Máy tính ................................................................................................................................................... 377

Sử dụng máy tính ..................................................................................................................................... 377
Chuyển đổi hệ đo lường ............................................................................................................................. 377

Bảng chú giải ............................................................................................................................................ 378

Thông báo pháp lý .................................................................................................................................... 380