BlackBerry Torch 9810 - Bật hoặc tắt hỗ trợ TTY

background image

Bật hoặc tắt hỗ trợ TTY

1.

Từ màn hình chính, hãy bấm phím

.

2.

Bấm phím

> Tùy chn > TTY.

3.

Thay đổi trường TTY.

4.

Bấm phím

> Lưu.

Chỉ báo TTY xuất hiện trong vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình chính.
Thông tin liên quan

Giới thiệu về hỗ trợ TTY,

84

Tùy chọn điện thoại,

81