BlackBerry Torch 9810 - Thêm địa chỉ email vào chứng chỉ

background image

Thêm địa chỉ email vào chứng chỉ

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp Bo mt > Cài đt bo mt nâng cao > Chng ch.

3.

Bấm phím

> Hin thchng chca người khác.

4.

Chọn chứng chỉ.

5.

Bấm phím

> Kết hp đa ch.

6.

Bấm phím

> Thêm đa ch.

7.

Thực hiện một trong những thao tác sau:
• Nhấp vào một số liên lạc.
• Nhấp Sdng mt ln. Nhập địa chỉ email. Bấm phím

trên bàn phím.

8.

Bấm phím

> Lưu.