BlackBerry Torch 9810 - Giới thiệu về kết nối Internet trực tiếp cho các ứng dụng của bên thứ ba

background image

Giới thiệu về kết nối Internet trực tiếp cho các ứng dụng của bên thứ ba

Một số ứng dụng của bên thứ ba mà bạn thêm vào điện thoại thông minh BlackBerry có thể yêu cầu kết nối HTTP hoặc TCP

trực tiếp ra Internet. Ví dụ, một ứng dụng giá chứng khoán có thể cần kết nối với Internet để nhận dữ liệu giá chứng khoán

mới nhất. Bạn có thể phải cài APN mà các ứng dụng của bên thứ ba sử dụng cho kết nối này.

Hướng dẫn sử dụng

Bảo mật

357