BlackBerry Torch 9810 - Xóa dữ liệu điện thoại thông minh, các ứng dụng của bên thứ ba hoặc các tập tin trên thẻ nhớ ngoài

background image

Xóa dữ liệu điện thoại thông minh, các ứng dụng của bên thứ ba hoặc các

tập tin trên thẻ nhớ ngoài

Trước khi xóa dữ liệu điện thoại thông minh BlackBerry hoặc các tập tin trên thẻ nhớ ngoài, hãy xem xét sao lưu các tập tin
và dữ liệu để bạn có một bản sao trên máy tính.
THN TRNG: Nếu có bật mã hóa, quá trình xóa tất cả dữ liệu điện thoại thông minh có thể mất khoảng một giờ để hoàn
tất. Bạn không thể dừng quá trình này sau khi bắt đầu. Nếu bạn cài lại điện thoại thông minh, quá trình này sẽ bắt đầu lại sau
khi điện thoại thông minh khởi động lại.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp Bo mt > Xóa sch bo mt.

3.

Chọn các hộp chọn cho các mục mà bạn muốn xóa.

4.

Nhập blackberry.

5.

Nhấp Xóa sch dliu.

Nếu điện thoại thông minh trước đó đã kết hợp với BlackBerry Enterprise Server, khi bạn xóa tất cả dữ liệu điện thoại thông
minh, bất kỳ quy tắc chính sách CNTT nào được kết hợp với điện thoại thông minh của bạn sẽ vẫn duy trì và có thể tiếp tục

nh hưởng tới các tính năng và cài đặt có sẵn trên điện thoại thông mình của bạn.