BlackBerry Torch 9810 - Tôi không thể mở khóa điện thoại thông minh của mình bằng thẻ thông minh

background image

Tôi không thể mở khóa điện thoại thông minh của mình

bằng thẻ thông minh

Hãy thử thực hiện các thao tác sau đây:

• Hãy kiểm tra và bảo đảm rằng thẻ thông minh phù hợp đã được lắp vào đầu đọc thẻ thông minh chưa.
• Hãy kiểm tra và bảo đảm rằng thẻ thông minh đã được lắp đúng cách vào đầu đọc thẻ thông minh.
• Hãy kiểm tra và bảo đảm rằng bạn đã nhập đúng mật khẩu thẻ thông minh. Bạn phải nhận được mật khẩu này khi nhận

thẻ thông minh.

• Nếu bạn sử dụng chứng chỉ để xác thực thẻ thông minh của bạn, hãy kiểm tra và bảo đảm rằng chứng chỉ không bị rút lại

hoặc hết hạn.