BlackBerry Torch 9810 - Bật hoặc tắt thông báo kết nối Bluetooth

background image

Bật hoặc tắt thông báo kết nối Bluetooth

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp vào biểu tượng Qun lý kết

ni.

2.

Nhấp Mng và kết ni > Kết ni Bluetooth.

3.

Bấm phím

> Tùy chn.

• Để tắt thông báo kết nối Bluetooth, hãy bỏ chọn hộp chọn Đèn LED chbáo kết ni.
• Để bật thông báo kết nối Bluetooth, hãy chọn hộp chọn Đèn LED chbáo kết ni.

4.

Bấm phím

> Lưu.