BlackBerry Torch 9810 - Lưu các số liên lạc trên thẻ SIM lên máy chủ sao lưu số liên lạc của nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn

background image

Lưu các số liên lạc trên thẻ SIM lên máy chủ sao lưu số liên lạc của nhà

cung cấp dịch vụ không dây của bạn

Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ không dây và gói dịch vụ không dây của mình, bạn có thể lưu các số liên lạc của mình

lên máy chủ sao lưu của nhà cung cấp dịch vụ không dây của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch

vụ không dây của bạn.