BlackBerry Torch 9810 - Cải thiện khả năng nhận dạng giọng nói

background image

Cải thiện khả năng nhận dạng giọng nói

Bạn có thể cải thiện khả năng nhận dạng giọng nói bằng cách hoàn thành một chuỗi ngắn các câu hỏi yêu cầu bạn nói các
con số và từ nhất định.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp Qun lý cuc gi> Quay sbng ging nói.

3.

Trong mục Thích nghi ging nói, hãy nhấp vào Bt đu.

Hướng dẫn sử dụng

Lệnh thoại

90

background image

4.

Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.