BlackBerry Torch 9810 - Giới thiệu về cuộc gọi hội nghị

background image

Giới thiệu về cuộc gọi hội nghị

Bạn có thể tạo hai loại cuộc gọi hội nghị bằng điện thoại thông minh BlackBerry. Nếu tổ chức của bạn hoặc dịch vụ hội nghị

cung cấp cho bạn một số cầu nối cuộc gọi hội nghị, bạn có thể tạo các cuộc họp cuộc gọi hội nghị trong lịch trên điện thoại

thông minh hoặc máy tính. Cuộc họp cuộc gọi hội nghị cho phép người tham gia có điện thoại thông minh BlackBerry tham

gia vào cuộc họp cuộc gọi hội nghị bằng tùy chọn Tham gia bây giờ một lần chạm, nếu tính năng này được hỗ trợ trên điện

thoại thông minh của họ, để họ không phải quay số cầu nối cuộc gọi hội nghị và mã truy cập. Nếu bạn không có số cầu nối

của một cuộc gọi hội nghị, bạn có thể tạo một cuộc gọi hội nghị bằng cách gọi cho các số liên lạc khác và kết hợp các cuộc

gọi lại với nhau.
Thông tin liên quan

Cuộc họp cuộc gọi hội nghị,

196