BlackBerry Torch 9810 - Tham gia vào cuộc họp cuộc gọi hội nghị

background image

Tham gia vào cuộc họp cuộc gọi hội nghị

Thực hiện một trong những thao tác sau:
• Trong một thông báo cuộc họp, hãy nhấp vào Tham Gia Bây Gi.
• Trong lịch, hãy chọn cuộc họp. Bấm phím

> Tham gia bây gi.

Thông tin liên quan

Tôi không thể tham gia cuộc gọi hội nghị với tùy chọn Tham gia bây giờ,

199