BlackBerry Torch 9810 - Thay đổi lịch mặc định

background image

Thay đổi lịch mặc định

Việc thay đổi lịch mặc định làm thay đổi địa chỉ email mà từ đó thư mời cuộc họp được gửi đi.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp Đin thoi > Cài đt hthng nâng cao > Dch vmc đnh.

3.

Thay đổi trường Lch (CICAL).

4.

Bấm phím

> Lưu.