BlackBerry Torch 9810 - Phím tắt: Tập tin và phần đính kèm

background image

Phím tắt: Tập tin và phần đính kèm

Tùy thuộc vào ngôn ngữ nhập văn bản mà bạn đang sử dụng, một số phím tắt có thể không khả dụng.

Tìm kiếm văn bản trong một tập tin hoặc trên file đính kèm

Bấm F

Chuyển đến vị trí con trỏ cuối cùng sau khi đóng và mở lại
một tập tin hoặc phần đính kèm

Bấm G

Hướng dẫn sử dụng

Mẹo và phím tắt

57

background image

Trong một bảng tính

Đến một ô cụ thể

Bấm G

Xem nội dung của một ô

Bấm phím Space

Chuyển bảng tính

Bấm V. Nhấp vào một bảng tính.

Xem hoặc ẩn cột hoặc hàng

Bấm H

Trong một thuyết trình

Chuyển giữa các giao diện thuyết trình

Bấm M

Di chuyển đến trang kế tiếp khi xem một thuyết trình ở giao
diện trang

Bấm N

Di chuyển đến trang trước đó khi xem một thuyết trình ở
giao diện trang

Bấm P

Để chuyển đến vị trí con trỏ cuối cùng sau khi đóng và mở
lại một thuyết trình mà bạn đã xem ở giao diện văn bản hoặc
giao diện văn bản và trang

Bấm G