BlackBerry Torch 9810 - Giới thiệu về nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo

background image

Giới thiệu về nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo

Cấu hình bạn chọn trong ứng dụng Cấu hình âm thanh và cảnh báo xác định cách điện thoại thông minh BlackBerry cảnh

báo bạn về các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn, nhắc nhở và nội dung trình duyệt.
Điện thoại thông minh của bạn có một cấu hình Bình thường và năm cấu hình tải sẵn khác: To, Vừa, Chỉ rung, Im lặng và Chỉ

cuộc gọi điện thoại. Theo mặc định, một số cài đặt trong các cấu hình âm thanh tải sẵn được dựa trên cài đặt trong cấu hình

âm thanh Bình thường. Ví dụ, khi bạn thay đổi nhạc chuông trong cấu hình âm thanh Bình thường, nhạc chuông trong các

cấu hình âm thanh To, Vừa và Chỉ cuộc gọi điện thoại sẽ tự động được cập nhật. Nếu bạn không muốn cài đặt cụ thể cho một

cấu hình tải sẵn tự động cập nhật khi thay đổi cài đặt tương ứng trong cấu hình Bình thường, bạn có thể thay đổi cài đặt theo

cách thủ công trong cấu hình tải sẵn.
Thông tin liên quan

Biểu tượng cấu hình âm thanh và cảnh báo,

166

Hướng dẫn sử dụng

Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo

166