BlackBerry Torch 9810 - Nhập ký hiệu

background image

Nhập ký hiệu

Thực hiện một trong những thao tác sau:

• Nếu bạn sử dụng bàn phím trượt ra, hãy bấm phím

. Nhập chữ cái hiển thị dưới ký hiệu.

• Nếu bạn sử dụng bàn phím đầy đủ trên màn hình cảm ứng, hãy nhấp phím

. Nhấp phím

. Nhấp ký hiệu.

• Nếu bạn sử dụng bàn phím rút gọn trên màn hình cảm ứng với công nghệ SureType được bật, hãy nhấp phím

.

Nếu cần, để xem nhiều ký hiệu khác, tiếp tục nhấp qua các phím

,

, đến khi bạn tìm thấy ký hiệu.

Nhấp ký hiệu.

• Nếu bạn sử dụng bàn phím rút gọn trên màn hình cảm ứng và bật tính năng nhấp nhiều lần, hãy nhấp phím

. Nếu

cần, để xem nhiều ký hiệu khác, tiếp tục nhấp qua các phím

,

, đến khi bạn tìm thấy ký hiệu.

Nhấp ký hiệu.