BlackBerry Torch 9810 - Kết nối với mạng Wi-Fi theo cách thủ công

background image

Kết nối với mạng Wi-Fi theo cách thủ công

Nếu bạn biết tên của mạng Wi-Fi mà bạn muốn kết nối tới, bạn có thể kết nối vào mạng theo cách thủ công.

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào vùng kết nối ở phía trên cùng của màn hình, hoặc nhấp vào biểu tượng Qun lý kết

ni.

2.

Nhấp Mng Wi-Fi > Cách khác đkết ni > Kết ni vào mng theo cách thcông.

3.

Trong trường SSID, hãy nhập vào tên của mạng Wi-Fi.

4.

Nhấp Tiếp theo.

5.

Trong trường Loi bo mt, hãy nhấp vào loại bảo mật của mạng Wi-Fi và cung cấp bất cứ thông tin nào được yêu cầu.

6.

Nhấp Lưu và kết ni.

Thông tin liên quan

Tùy chọn cho các mạng Wi-Fi đã lưu,

282

Tôi không thể kết nối vào mạng Wi-Fi,

287