BlackBerry Torch 9810 - Tìm kiếm văn bản trong một tin nhắn, trong một tập tin hoặc trên một trang web

background image

Tìm kiếm văn bản trong một tin nhắn, trong một tập tin

hoặc trên một trang web

Trước khi bn bt đu: Để tìm kiếm văn bản trong một thuyết trình, bạn phải xem thuyết trình ở giao diện văn bản hoặc giao
diện văn bản và trang.

1.

Trong tin nhắn, tập tin, phần đính kèm hoặc trên trang web, hãy bấm phím

> Tìm hoặc Tìm trên trang.

Hướng dẫn sử dụng

Tìm kiếm

326

background image

2.

Nhập văn bản.

3.

Bấm phím

trên bàn phím.

Để tìm kiếm kết quả tiếp theo của văn bản, hãy bấm phím

> Tìm tiếp theo hoặc Tìm tiếp theo trên trang.