BlackBerry Torch 9810 - Di chuyển xung quanh bảng tính

background image

Di chuyển xung quanh bảng tính

Trong một bảng tính, hãy bấm phím

.

• Để chuyển đến một ô cụ thể, hãy nhấp Đi đến ô. Nhập tọa độ ô. Bấm phím

trên bàn phím.

• Để chuyển bảng tính, hãy nhấp Bng tiếp theo hoặc Bng trước đó.
• Để xem danh sách bảng tính, hãy nhấp Mc lc.
• Để chuyển tới một bảng tính cụ thể, hãy nhấp Mc lc. Nhấp vào một bảng tính. Nhấp Xem.