BlackBerry Torch 9810 - Xem đặc tính cho một tập tin

background image

Xem đặc tính cho một tập tin

Bạn có thể xem kích cỡ, tác giả, ngày công bố và các đặc tính khác cho một tập tin.

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Đa phương tin hoặc biểu tượng Tp tin.

2.

Tìm và chọn một tập tin.

3.

Bấm phím

> Đc tính.

Thông tin liên quan

n tập tin hoặc thư mục,

140

Xem tập tin hoặc thư mục ẩn,

141