BlackBerry Torch 9810 - Lưu trữ thư hoặc hội thoại Google Mail

background image

Lưu trữ thư hoặc hội thoại Google Mail

Nếu bạn lưu trữ thư của Google Mail vốn là một phần của một hội thoại, nhãn Lưu trữ sẽ được áp dụng với tất cả các thư có
trong hội thoại đó.

1.

Trên màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Thư tín.

2.

Chọn một thư hoặc hội thoại Google Mail.

3.

Bấm phím

> Lưu tr > Có.

Lưu ý: Tùy thuộc vào cách bạn đã cài điện thoại thông minh BlackBerry của mình để lưu tin nhắn, tin nhắn lưu trữ có thể tự
động bị xóa khỏi điện thoại thông minh sau một thời gian nhất định.