BlackBerry Torch 9810 - Thêm một số liên lạc vào danh sách người gửi được phép

background image

Thêm một số liên lạc vào danh sách người gửi được phép

1.

Trên màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chn.

2.

Nhấp Bo mt > Tường la.

3.

Trong mục Chung, nếu hộp chọn Bt chưa được chọn, hãy chọn nó.

4.

Trong mục Chn tin nhn đến, hãy chọn một hoặc nhiều loại tin nhắn.

5.

Trong mục Ngoi tr, hãy chọn hộp chọn Đa chcth, sđin thoi, hoc PIN.

6.

Nhấp Thêm.

7.

Bấm phím

.

8.

Nhấp vào một trong các mục menu sau:
• Thêm Đa ChEmail
• Thêm SĐin Thoi
• Thêm PIN

Hướng dẫn sử dụng

Tin nhắn

121

background image

9.

Trong hộp thoại Nhp ngoi trmi, hãy nhập thông tin của số liên lạc.

10. Bấm phím

trên bàn phím.

11. Bấm phím

> Đóng.

12. Bấm phím

> Lưu.