BlackBerry Torch 9810 - Chỉ báo đính kèm trong tin nhắn được bảo vệ bởi S/MIME và PGP

background image

Tin nhắn chứa phần đính kèm khóa PGP.

Tin nhắn chứa nhiều phần đính kèm khóa đa PGP.