BlackBerry Torch 9810 - Thêm thông tin kết nối cho một máy chủ chứng chỉ từ một tin nhắn

background image

Tin nhắn chứa file đính kèm máy chủ chứng chỉ.

Thêm thông tin k

ế

t n

i cho m

t máy ch

ch

ng ch

t

m

t tin nh

n

Nếu bạn đã đăng ký với PGP Universal Server, bạn không thể thêm thông tin kết nối cho một máy chủ chứng chỉ từ một tin
nhắn.

1.

Hướng dẫn sử dụng

Tin nhắn

124

background image

Trong một tin nhắn, hãy chọn chỉ báo

ở cuối tin nhắn.

2.

Bấm phím

> Máy chnhp.

Xem ch

ng ch

đ

ượ

c s

d

ng đ

ký ho

c mã hóa tin nh

n

1.

Trong một tin nhắn, hãy chọn chỉ báo trạng thái mã hóa hoặc chỉ báo chữ ký kỹ thuật số.

2.

Bấm phím