BlackBerry Torch 9810 - Máy quay phim

background image

Máy quay phim

Những biểu tượng này xuất hiện ở cuối màn hình trong mục máy quay phim. Bạn có thể nhấp vào các biểu tượng này.

Bắt đầu quay

Dừng quay

Gửi phim

Đổi tên phim

Xóa phim