BlackBerry Torch 9810 - Thay đổi việc xảy ra khi bạn nhập trên Màn hình chính

background image

Thay đổi việc xảy ra khi bạn nhập trên Màn hình chính

Trước khi bn bt đu: Tùy vào ngôn ngữ nhập văn bản, bạn có thể không sử dụng được phím tắt để mở ứng dụng.

1.

Trên màn hình chính, hãy bấm phím

> Tùy chn.

• Để tìm kiếm trên điện thoại thông minh BlackBerry của bạn hoặc Internet khi bạn nhập văn bản trên màn hình

chính, hãy đổi trường Khi đng khi nhp thành Tìm kiếm chung.

• Để mở ứng dụng khi bạn bấm phím tắt, hãy thay đổi trường Khi đng khi nhp thành Phím tt cho ng dng.

2.

Bấm phím

> Lưu.